Üye Başvuru Formu

Üye Başvuru Formu

 II.BÖLÜM

ÜYELİK
ÜYELİK TANIMI:
MADDE 4- Gazeteciler Cemiyetinin asıl ve fahri olmak üzere iki türlü üyesi vardır:

01) ASIL ÜYELİK:
a) Gazeteler ve Dergiler, haber ajansları, radyolar ve televizyonların imtiyaz sahipleri ve yönetim kurulu başkanları, Sarı basın kartı, sürekli basın kartı taşıyan gazeteciler ile Basın Kartı Yönetmeliği’nde ve yasalarda yer alan "gazetecilik niteliği”ndeki görevlerde toplam olarak en az iki yıl görev yapmış, çalışmış ve çalıştırılmış olanlar, ayrıca televizyon ve radyolarda haber programı üreten servislerde yukarıdaki unvanlarla iki yıl sürekli olarak çalışanlar, 5. maddedeki nitelikleri de taşımaları halinde asıl üye olabilirler. Bu tüzük değişikliğinden önce asıl üyelik hakkı kazanmış üyelerin hakları korunur.

02. Fahri Üyelik: Asıl üyelik niteliklerine sahip olmayıp, basın mesleğinin ve cemiyetin gelişmesine maddi veya manevi katkıda bulunanlar yönetim kurulu kararı ile “ fahri üye” kabul edilebilirler.
Fahri üye sayısı hiçbir zaman, asıl üye sayısının yarısını geçemez. Fahri üyelerin seçme ve seçilme hakkı yoktur. Basın mesleğinin ve cemiyetin gelişmesine maddi veya manevi katkıda bulunduğu için fahri üye olanlar, isterlerse aidat ödeyebilirler.

ÜYELİK KOŞULLARI :
MADDE 5 - Derneğe Asıl Üye olabilmek için şu koşullar gereklidir.
a) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
b) 21 yaşını bitirmiş olmak,
c) Meslek onuruyla bağdaşmayan kötü ün sahibi olmamak,
d) Türk ceza Kanunu hükümlerine göre belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
e) Ağırlaştırılmış müebbet hapis veya müebbet hapis cezası ile cezalandırılmış olmamak, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, yağma, güveni kötüye kullanma, bedelsiz senedi kullanma, dolandırıcılık, parada sahtecilik, mühürde sahtecilik, resmi belgede sahtecilik, resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan, özel belgede sahtecilik, özel belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek, imzayı kötüye kullanmak, tehdit, santaj, cebir, hileli iflas, taksirli iflas, şirket ve kooperatifler hakkında yanlış bilgi, fuhuş, kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, zimmet, irtikap, rüşvet, görevi kötüye kullanmak, ya da öteki yüz kızartıcı suçlardan mahkum olmamak ve genelde kötü şöhretli tanınmamak,
f) Askerlik hizmetini yapıyor olmamak,
g) Derneğin amacı ile tüzük ilkelerine aykırı uğraşlar içinde bulunmamak.
ı) Gazetecilik mesleğinde Basın İş Kanunu’nun öngördüğü şartlarda en az iki çalışmak ve/veya Sarı Basın Kartı sahibi olmak, ve / veya Sarı Basın Kartı yönetmeliğinde yer alan kart alma şartlarını haiz sigortalı çalışmak,
i) Uluslararası ve ulusal alanda kabul görmüş basın meslek ilkelerine aykırı davranışta bulunmamış olmak,
j) Antalya Gazeteciler Cemiyeti üyesi, diğer üyelere ve meslektaşlarına yönelik eleştiri sınırlarını aşan, özel yaşama ilişkin iftira niteliğinde, küçük düşürücü, aşağılayıcı yazılar yazmaz, haber yapmaz, söylemlere yer vermez.

ÜYELİK İÇİN BAŞVURU
MADDE 6- Gazeteciler Cemiyeti’ne asıl üyelik için başvuru: Üye adayı; Cemiyet’in hazırladığı özel giriş bildirgesini doldurup, 2 dernek üyesi tarafından önerilerek, yazılı olarak başvurur. Başvuru dilekçesine; iki fotoğraf, Basın İş Kanunu’na uygun çalıştığını gösterir onaylı belge, varsa Sarı Basın, ya da Sürekli Basın Kartı’nın fotokopisi, yoksa çalıştığı kurumdan aldığı görevini belirtir belge, sigortalı olduğuna dair prim tahakkuk cetveli ve nüfus kimliğinin onaylı sureti, ikametgâh belgesi eklenir. Başvuru dilekçesi, gelen evrak defterine kaydedilir ve başvuru sahibine bir alındı belgesi verilir.

YÖNTEM
MADDE 7- Asıl Üye; Asıl üye olmak isteyen adayın iki asıl üye tarafından imzalı, fotoğraflı başvuru formunu genel sekreterlik yönetim kurulunun ilk toplantısında gündeme getirir. Asıl üyelik için gerekli nitelikleri taşıyan adayların başvuruları, 6. Maddede belirtilen tüm evraklar tamamlanarak yönetim kurulunca seçici kurula gönderilir.
Seçici kurulun asıl üye adayı için verdiği karar bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na gönderilir. Üyelik başvurusunun kabul veya reddine dair karar verme yetkisi Yönetim Kurulu’na aittir. Yönetim Kurulu bu kararında gerekçe göstermek zorunda değildir. Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan başvuruları 30 gün içinde olumlu veya olumsuz karara bağlayıp, sonucu başvuru sahibine yazılı olarak bildirmek zorundadır.
Üyeliğe kabul edilen istekli giriş ödentisini üyeliğe kabul bildirimini izleyen bir ay içinde ödemek zorundadır. Aksi halde o ana kadar yapılan işlemler düşer

ÜYELİK HAK ve SORUMLULUKLARI
MADDE 8- Seçmek ve seçilmek her üyenin hakkıdır. Üyeler örneğine uygun olarak hazırlanmış Antalya Gazeteciler Cemiyeti kimlik kartını ve rozetini taşıma hakkına sahiptir. Kimlik kartının her yıl yönetim kuruluna onaylatılması şarttır. Üyeler ödentilerini aksatmaksızın ödemekle yükümlüdürler. Üyeler Antalya Gazeteciler Cemiyeti tüzüğü hükümlerine bağlık kalmak, yetkili kurul kararlarına uymak, cemiyetin amaçlarını gerçekleştirmesine çalışmak, tüzükte görülen ilkelere bağlı kalmak zorundadırlar. Üyeler Cemiyetin üyeliği sıfatından doğan hak görev ve yetkilerini özel çıkar sağlamak amacıyla kullanamazlar. Fahri Üyelerin seçme ve seçilme hakları yoktur.

Üyeler adres, telefon, işyeri vb. üyelikle ilgili tüm değişiklikleri bir ay içinde Antalya Gazeteciler Cemiyeti’ne yazılı olarak bildirmek zorundadır. Adres değişikliğini bildirmeyen üyenin Antalya Gazeteciler Cemiyeti’nde kayıtlı son adresine gönderilen bildirimler geçerlidir. Üyelerin yıllık ödenti borçlarına ilişkin bildirimler, disiplin cezaları ile Genel Kurul çağrıları, yasanın öngördüğü şekilde gönderilir ya da yazılı olarak imza karşılığı elden verilir.

ÜYELİKTEN ÇIKMA -ÇIKARILMA
MADDE 9- Aşağıda belirtilen hallerde, Yönetim Kurulu kararı ile Cemiyet “Asıl Üyeliğinden” çıkarılma kararı verilir. Üyeliği sona eren asıl üyenin adı cemiyet üye kayıt defterinden silinir.
a) Üyeler Dernek düzenine uymak ve derneğe sadakat göstermekle yükümlüdürler. Her üye derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleşmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülüklere uyulmaması üyelikten geçici ve sürekli çıkarılma nedenlerindendir.
b) Asıl üyelerden dört ve beşinci maddelerde yazılı nitelikleri ve koşulları yitirmiş olanlar; gazetecilik mesleği ile bağdaşmayan bir işte çalışıyor olmamak ve cemiyet tüzüğü ile cemiyete karşı maddi manevi yükümlülüklerini yerine getirmeye devam etmek koşulları ile asıl üyelikleri devam eder.

d) Cemiyetten isteği ile ayrılmış olmak,
e) Üyeliğin kabul tarihinde üyeliğe engel durumunu gizlemek,
f) Gazetecilik ve basın yayınla ilgili mesleğinden ayrıldıktan sonra basınla ilişkisiz bir işte sürekli çalışıyor olmak,
g) Merkezi Antalya’da bulunan ve benzer amaçlı Cemiyet ve Derneklere (Türkiye Gazeteciler Sendikası –TGS,Türkiye Spor yazarları Derneği- TSYD ve gazetecilik mesleği ile ilgili uzmanlık dernekleri hariç) üye olmak,
Cemiyet asıl üyeliğinden çıkarılma kararı Yönetim Kurulu tarafından asıl üyenin bilinen adresine taahhütlü mektupla bildirilir.

ÜYELİĞİN DÜŞMESİ
a) Antalya ve ilçelerinde görev yaparken, kendi isteği veya kurumu tarafından başka bir ilde görevlendirildikleri için Antalya dışına çıkanlar, gazetecilik mesleğine devam etseler bile meslekte onbeş, Cemiyet üyeliğinde on yılı doldurmamış iseler üyelikleri Yönetim Kurulu kararı ile düşürülür.
b) Ölen, üye olmaya engel bir suçtan dolayı kesin hüküm giyen, kısıtlanan üyenin, üyelik sıfatı düşer ve kaydı yönetim kurulunca silinir.

c) Dernek üyesi iken askerlik görevine başlayanların, üyelikleri askıya alınır. Terhis belgesinin ibrazından sonra üyelik kendiliğinden devam eder.

ÜYE BAŞVURU FORMU (İndir)