Hasan Özkay Fotoğraf Yarışması Yönetmeliği

Hasan Özkay Fotoğraf Yarışması Yönetmeliği

HASAN ÖZKAY FOTOĞRAF YARIŞMASI YÖNETMELİĞİ
 
MADDE : 1-Antalya Gazeteciler Cemiyeti (kısaca “Cemiyet” olarak anılacaktır).Antalya’da yaşamış ve foto muhabirliğinde isim yapmış olan merhum Hasan ÖZKAY adına foto muhabirlerini özendirmek ve mesleki başarılarını  ödüllendirmek amacıyla her yıl “HASAN ÖZKAY FOTOĞRAF YARIŞMASI” adıyla (kısaca “yarışma” diye anılacaktır) bir yarışma düzenler.
 
MADDE :2-Yarışma aşağıdaki dallarda siyah/beyaz ya da renkli fotoğrafların katılımıyla yapılabilir:
A)Yılın Haber Fotoğrafı
B)Yılın Spor Fotoğrafı
C)Yılın Turizm Fotoğrafı
D)Yılın Çevre Fotoğrafı
E)Yılın Sanat Fotoğrafı
 
MADDE :3-
a)Yarışma Cemiyet üyelerine, sarı basın kartı olan gazetecilere ve sarı basın kartı olmadığı halde yapıtlarının yayın tarihinde bir iş sözleşmesiyle sigortalı olarak çalıştıklarını belgeleyen gazetecilere açıktır.
b)Cemiyet Yönetim Kurulu üyeleri ile o yılki ödüller için oluşturulan Seçici Kurul’un üyeleri yarışmaya katılamazlar.
c)Başka bir kurum ya da kuruluş tarafından ödüllendirilmiş yapıtlar yarışma dışı bırakılır.
d)Ödüle aday yapıtlar önceki yıl içinde (1 Ocak-31 Aralık arasında) yayınlanmış olmalıdır. Yılın sanat fotoğrafı için yayın şartı aranmaz.
e)Her aday yarışmaya her dalda en çok ikişer yapıtla katılabilir
f)Yarışmaya katılacak olan eserler CD veya DVD  olarak YÜKSEK ÇÖZÜNÜLÜRLÜKTE JPEG formatında kayıt edilmelidir.
g)Her fotoğrafın İNFO’suna 5 rakamlı rumuz ve hangi dalda katıldığı yazılacaktır.CD veya DVD’ye sadece RUMUZ yazılacaktır.
Diğer kimlik bilgileri, ayrıca kapalı bir zarf içinde eserle birlikte verilecek.Değerlendirme bittikten sonra bu zarflar açılarak eserin kime ait olduğu belirlenecektir.
h)Ödül kazanan fotoğrafların her türlü kullanım ve telif hakkı Antalya Gazeteciler Cemiyeti’ne ait olacaktır.
 
MADDE :4-Adaylar kapalı zarf içinde verecekleri başvuru yazılarında aşağıdaki bilgileri açık bir şekilde belirtmek zorundadırlar:
a)Adı Soyadı
b)Eserin yayınlandığı tarih, gazete veya dergi (sanat fotoğrafı hariç)
c)Eserin rumuzu
d)Katıldığı dal
 
KATILIM SÜRESİ VE ÜRÜN TESLİMİ:
MADDE :5-Yönetmeliğin 3.maddesindeki koşullara uyan adayların eserlerini en geç 15 Ocak saat.17.00’ye kadar Antalya Gazeteciler Cemiyeti Sekreterliğine zimmetle teslim etmeleri gerekir.
 
SEÇİCİ KURUL OLUŞTURULMASI VE KURULUN ÇALIŞMA YÖNTEMİ    :
Madde :6-Seçici Kurul; her yıl Cemiyet Yönetim Kurulu’nca, gazetecilikteki deneyim ve başarısı kanıtlanmış ya da fotoğraf sanat ve eğitiminde öne çıkmış kişiler arasından 5 kişiden az olmamak ve tek sayıdan oluşmak üzere yeniden belirlenir.Yönetim Kurulu gerekli görürse kendi üyelerinden birini Seçici Kurul’da görevlendirebilir. Seçici Kurul oluşturulduktan sonra varsa yedekleriyle birlikte kamuoyuna açıklanır.
Seçici Kurul çalışmalarını aşağıdaki çerçevede yürütür:
a)Seçici Kurul yarışmaya katılım süresinin dolmasından sonra bir başkan ve bir yazman seçer. Seçici Kurul puanlama, değerlendirme ve oylama usul ve yöntemlerini kendisi belirler.
b)Her dalda sadece bir yapıta ödül verilir.
c)Seçici Kurul, herhangi bir dalda ödüle değer eser tespit edip etmemekte özgürdür.
d)Bu yönetmelikte sayılanlar dışında “mansiyon”, “teşvik”, “jüri özel” ya da benzeri adlarla başkaca ödül verilmez. Ancak Seçici Kurul, sergilenmeye değer eserleri de belirler.
 
ÖDÜLLER :
MADDE :7-Her daldaki yılın başarılı fotoğraflarının sahiplerine mesleği simgeleyen bir plaket ve onur belgesi verilir.Yarışmada dereceye girenlere ayrıca her yıl Yönetim Kurulu tarafından belirlenmek üzere para ödülü de verilebilir.
MADDE :8-Ödüller her yıl Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek bir tarihte Seçici Kurul sonuçları alındıktan sonra belirlenecek bir tarihte törenle dağıtılır.
 
ÇAĞRI DUYURUSU :
MADDE :9-Antalya Gazeteciler Cemiyeti bu yönetmeliği ve başvuru kabullerini Ocak ayının ilk yarısında basın yoluyla ilgililere ve kamuya duyurur.
 
MADDE:10-Cemiyet Yönetim Kurulu’nun Aralık 2009 tarihli toplantısındaki değişikliklerle kabul edilen bu yönetmelik 1 Ocak 2010 tarihinde yürürlüğe girer.