Burs Yönetmeliği 2018-2019

Burs Yönetmeliği 2018-2019

 ANTALYA GAZETECİLER CEMİYETİ DERNEĞİ BURS YÖNETMELİĞİ

BÖLÜM  I

AMAÇ :
MADDE: 1
- Bu yönetmeliğin amacı, kabiliyetli, çalışkan, başarılı, sağlam karakterli ve çağdaş değerlere sahip ilköğretim , lise ve üniversite’de okuyan öğrencilere, öğrenimleri süresince heryıl başvuru yapmaları halinde,  destek sağlamak maksadıyla dernek tarafından burs verilmesi ile ilgili usul ve esasları belirlemektedir.

KAPSAM:
MADDE: 2- Bu yönetmelik ,cemiyetin kendi kaynaklarından veya yapılacak  bağışlardan sağlayacağı burslardan yararlanacak ilköğretim, lise, lisans ve ön lisans öğrenimi gören öğrencileri kapsar.

DAYANAK: 
MADDE: 3
- Bu yönetmelik cemiyet tüzüğünün 2. maddesinin g) bendinde açıklanan amaçlar doğrultusunda hazırlanmıştır.

TANIMLAR : 
MADDE: 4-
 Yönetmelikte geçen, 
a- “Cemiyet” deyimi “Antalya Gazeteciler Cemiyeti Derneğini” 
b- “Tüzük” deyimi “Antalya Gazeteciler Cemiyeti Derneği Tüzüğünü”
c- “Cemiyet Yönetimi” deyimi “Antalya Gazeteciler Cemiyeti Derneği Yönetim Kurulunu” 
d- “Bursiyer” deyimi,  Cemiyetten burs almaya hak kazanmış öğrenciyi, 

e-Bursiyerler tüm sosyal ortamda  AGC Kardelenleri olarak da anılacaktır.

f- “Eğitim amaçlı öğrenim bursu” deyimi yurt içinde ya da dışında öğrenim gören ilköğretim, lise, ön lisans ve lisans öğrencilerine öğrenimleri süresince karşılıksız olarak verilen bursları, 


İLKELER:
MADDE: 5-
 Cemiyetçe verilecek bursların esasları aşağıdaki ilkelere göre düzenlenmiştir: 
a- Öğrenim bursu, öğrencilerin öğrenim giderlerine katkıda bulunmak amacını güder, karşılığında bir mecburi hizmet yükümlülüğü getirmez. Ancak, bursu alan öğrenciler, meslek sahibi olduktan sonra yeni yetişen gençlerin öğrenimlerine bir ölçüde katkıda bulunabilme ilkesinden hareketle, aldıkları burs tutarını ödeme tarihindeki burs miktarı/ay olarak derneğe geri ödemeleri tavsiye edilir. 
b- Öğrenim bursları , maddi olanakları kısıtlı veya üstün başarılı öğrencilere verilir. Bursun geri ödenmesi istenmez.
c- Derneğin amacına uygun olduğu takdirde gerçek ve tüzel kişilerin şartlı veya şartsız burs bağışları kabul edilebilir. 
d- Özel okullarda okuyanlara, yüzde yüz (%100) başarı burslu öğrenciler hariç, burs verilmez.

BÖLÜM II

 BURSİYERLERİN SEÇİMİ, BURS TAHSİS KOŞULLARI İÇİN ESASLAR DEĞERLENDİRME 
MADDE: 6-
 Burs verilecek öğrencinin çalışkan ve başarılı, yüksek karakterli, tutum ve davranışlarında ölçülü ve milli duygularının kuvvetli olması aranılan temel niteliklerdir. Bu niteliklerini belgelerle kanıtlayan öğrencilerin durumları dernek  yönetimince saptanan kıstaslara göre değerlendirilir.
a- Öğrenim bursları için ilköğretim, lise ve üniversitede okuyan öğrencilerin ailelerinin onaylı gelir belgelerinin ibraz edilmesi ve aile gelirinin 5.000 TL’nin üstünde olmaması,  giriş sınavında alınan puanlar, üniversite ara sınıfında okuyan öğrenciler için ayrıca başarı durumları, öğrencilerin ailesi ve kişisel konuları ile mali desteğe ihtiyaçları göz önünde bulundurulur. 
b- Özel okullarda öğrenim gören öğrencilerin burs alabilmesi için yüzde yüz (%100) başarı bursu kazanmış olmaları gerekmektedir. Aksi takdirde özel okullarda paralı okuyan öğrenciye burs verilmez.
c)- Öğrencinin ve ailesinin öncelikle ANTALYA’da oturması ve ANTALYA’da bulunan lise ve dengi okullardan mezun olması şartı aranır. 
BURSLAR İÇİN GEÇERLİ PUAN, BURS MİKTARI, BURSİYER SAYISI VE UYGULANACAK KRİTERLERİN HAZIRLANMASI 
MADDE: 7- 
Burslar için her yıl bütçeye konulacak para miktarı yönetim kurulunca  belirlenir. Her öğrenim yılının ve burs faaliyetlerinin başlama tarihine uygun olarak değişik burslara göre verilecek bursiyer sayısı ve burs miktarı, esasları bu yönetmelik ilkelerine uygun olarak, yönetim kurulunca  saptanır ve başvuru için aranan koşullar internet sitemizden öğrencilere duyurulur.

BAŞVURMA
MADDE: 8-
 Sosyal amaçlı burslar için koşulları, yapılan duyuruya uygun olan istekliler dernekten sağlayacakları bilgi formunu doldurarak istenen belgelerle birlikte cemiyete gönderirler. Başvurma zamanı normal olarak her yıl Eylül ayının son mesai gününe kadardır. Üniversite giriş sınavlarının ilanı ve üniversitelerin açılış tarihlerine göre bu süre değiştirilebilir. Her yıl internet sitemizde yayınlanan, duyurulan bu süre dışında yapılan başvuranlarla, noksan belge gönderenlerin veya durumları dernekçe  yayınlanan kıstaslara uymayanların başvuruları kabul edilmez. Dernek  bunlara cevap vermek zorunda değildir.Öğrenim bursu için her yıl yeniden başvuru yapılması zorunludur..

BİLDİRİM TETKİKİ 
MADDE: 9-
 Dernek yönetimi gerek gördüğü hallerde öğrenci tarafından verilen bildirimi ve diğer bilgileri tetkik edebilir veya ettirebilir. Yapılan inceleme sonunda verilen bilgilerin yanlış olduğu saptanırsa, verilmekte olan burs kesilir ve borcun geri ödenmesinde dernek  alacağı, herhangi bir ilama lüzum kalmaksızın bursiyer ve kefili için muacceliyet kesbeder.

BURSİYERLERİN TESPİTİ VE BURSLARIN ÖDENMESİ
MADDE: 10-
 Derneğe yapılan başvurular değerlendirildikten sonra burs almaya hak kazanan öğrenciler yönetim kurulu kararıyla tespit edilir. Bu öğrencilerden örneği dernekçe  hazırlanan başvuru formu ile diğer gerekli belgeler istenir. Bursun kesin olarak tahsisi bu belgelerin tamamlanmasından sonra olur ve ödemeler aşağıdaki esaslar dahilinde yapılır. 
a- Öğrenim bursları aylık olarak ödenir. Ancak burs ödemeleri, öğrenim yapılan ayları kapsayacak şekilde yönetim kurulu tarafından ayarlanır. 
b- Burslar, bursiyerin kendi ismine açılmış olan banka hesabına gönderilir.

BURSUN KESİLMESİ
MADDE: 11- 
Bursiyerlerden, 
a- Sınıfta kalanların veya dönem içi aldığı derslerden öğretim yılı sonu itibariyle başarısız olanlar, 
b- Okulu bırakanların, okulla ilişiği kesilenlerin veya dernek yönetimine bilgi vermeksizin öğretim kurumunu değiştirenlerin, 
c- Öğrenciye yakışmayacak tutum ve davranış içinde ve/veya ülkemiz bütünlüğüne ve milli menfaatlerimize aykırı faaliyette bulundukları yargı ve ilgili öğretim kurumu yetkili organlarının kararı veya güvenilir belge ve şahitlerin tevsik ve beyanlarıyla sabit olanların, 
d- Öğrenim gördüğü okuldan ilişiğinin kesilmesini gerektirecek bir suçtan mahkum olanların, öğretim kurumları yönetimince “sürekli uzaklaştırma” cezası verilenlerin, 
e- Bir suçtan zanlı olarak tutuklananların, tutukluluk halleri devam ettiği sürece, 
f- Her ne sebeple olursa olsun derneğe yanlış beyanda bulunanların,bursları kesildiği gibi dernekten aldığı burs miktarı bursiyerden talep edilir. 
g- Dernek  yönetimince istenen belgeleri göndermeyenlerin  
h- Öğrenimi geçici bir süre için öğretim kurumunca dondurulanların veya dönem izni alanların, 
ı- Üç aydan fazla tedavi gören, istirahat ve hava değişimi alanların bursları kesilir. Burslarının kesilmesine yönetim kurulunca karar verilir. Yukarıdakiler dışında meydana gelebilecek ve bursun kesilmesini gerektirecek diğer sebep ve faktörler de yönetim kurulunca değerlendirilerek karara bağlanır..

DİĞER YETKİLER 
MADDE: 12-
Bu yönetmeliğin maddelerinde bulunmayan hususlar hakkında karar vermeğe, gerekli olanaklar sağlandığı takdirde dış ülkelerden temin edilecek burslar için öğrenci seçmeye, üstün kabiliyetli çocuklarla, aynı nitelikte dost ülkeler çocukları için karşılıksız burs tahsis etmeye ve bu yönetmeliği tamamlayıcı nitelikteki form, belge ve yönergeleri hazırlamaya yönetim kurulu yetkilidir.

YÜRÜRLÜK
MADDE: 13-
Bu yönetmelik 2017-2018 Ders yılı başından itibaren güncellenerek uygulanmaktadır. 
MADDE: 14-Bu yönetmelik Dernek Yönetim Kurulu kararı ile yürütülür.  

MADDE:15 – Bu yönetmelik, Dernek Yönetim Kurulu’nun 13.10.2017 tarih 2017/15 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiştir.