Basın Kartları Yönetmeliği

Basın Kartları Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM
 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve Kapsam
 
Madde 1- Bu Yönetmelik, yerli ve yabancı yazılı, sesli ve sesli-görüntülü basın-yayın kuruluşlarının gazeteci çalışanlarına, süreli yayın sahiplerine, radyo-televizyon kuruluşlarının yönetim kurulu başkanlarına ve devlet enformasyon hizmetleri mensuplarına verilecek basın kartlarına ait esas ve usulleri içerir.
Basın-yayın meslek kuruluşları hariç, basın-yayın kuruluşu niteliği taşımayan tüm kamu ve özel kurum ve kuruluşları ile Türkiye’de bulunan yabancı temsilciliklerin yayın faaliyetleri bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.
 
Dayanak
 
Madde 2- Bu yönetmelik, 231 Sayılı Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak hazırlanmıştır.
 
Tanımlar
 
Madde 3- Bu yönetmelikte anılan;
a) Genel Müdürlük, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünü,
b) Genel Müdür, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürünü,
c) İl Müdürlüğü, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü il müdürlüklerini,
ç) Basın kartı, bu Yönetmeliğin 1.ci maddesinde belirlenen kişilere Genel Müdürlükçe verilen sarı renkli kartı,
d) Komisyon, Basın Kartı Komisyonunu,
e) Yüzölçümü, süreli yayının basın kartı beyannamesinde beyan edilen yüzölçümünü,
f) Süreli yayın, günlük, haftalık, onbeş günlük ve aylık periyotlarla devamlı olarak yayımlanan yayınları,
g) Günlük yayın, haftada bir veya haftada altıdan az sayıda yayımlanan yayınları,
ı) Aylık yayın, bir, iki veya üç ayda bir sayı olarak yayımlanan yayınları,
i) Siyasi gazete, iç ve dış siyasi olaylara, günlük haberlere, ekonomi, kültür, sanat ve siyaset konularına ve bunların süreli yorumlarına yer veren süreli yayınları,
j) Ekonomi ağırlıklı siyasi gazete, bu maddenin (f) ve (i) bentlerindeki nitelikleri birlikte bulunduran süreli yayınları,
k) Ticari gazete, ticaret, endüstri, tarım ve mali işler ile uğraşan işadamlarının ve teşekküllerin ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte olan ve ekonomik, mali, sosyal konularla iş hayatını ilgilendiren iç ve dış haberlere yer veren süreli yayınları,
l) Meslek gazete ve dergileri, kendilerine konu olarak seçtikleri mesleğin mensup ve teşekküllerinin ihtiyaçlarına ve mesleğin gelişmesine cevap verecek nitelikte olan ve seçilen konu ile ilgili iç ve dış haberlere yer veren süreli yayınları,
m) Yabancı dilde yayın, bu maddenin (g), (ğ) ve (h) bentlerinden en az birini kapayacak şekilde yabancı dilde yayımlanan süreli yayınları,
n) Ulusal nitelikte radyo-televizyon yayını, birden fazla verici istasyonu ile bir program kanalı üzerinden yapılan ve her coğrafi bölgede en az bir ili içermek üzere ülkemizdeki yerleşim alanlarının en az yüzde yetmişini kapsayan tek bir radyo veya televizyon program kanalının yayınını,
o) Bölgesel nitelikte radyo-televizyon yayını, herhangi bir ulusal yayın şebekesinden bağımsız olarak, bir adet veya kapsama alanları birbirine bitişik birden fazla verici istasyonu ile bir program kanalı üzerinden yapılan ve en az üç komşu ili veya en az bir coğrafi bölgeyi kapsayan tek bir radyo veya televizyon program kanalının yayınını,
ö) Yerel nitelikte radyo-televizyon yayını, tek bir yerleşim birimini, (kent, kasaba ve benzeri) kısmen ya da tamamen kapsayan tek bir radyo veya televizyon program kanalının yayınını,
p) Yayın sahibi, Basın Kanunu gereğince verilen beyannamede belirtilen gerçek kişiyi,
r) Gazeteci, 5953 sayılı kanun kapsamında fikir ve sanat işlerinde ücret karşılığı çalışanları,
s) Sorumlu müdür, 5680 veya 3984 sayılı kanunlardan biri gereğince verilen beyannamede bu sıfatla belirtilen gerçek kişiyi,
ş) Düzenli yayım, bir yıl içinde, günlük süreli yayınlarda onbeş, haftalık süreli yayınlarda altı, onbeş günlüklerde üç, altı aylık, iki aylık ve üç aylık süreli yayınlarda bir sayı, haber ve fotoğraf ajanslarında toplam iki günden daha fazla ara verilmeksizin yapılan yayımı,
t) Düzenli radyo-televizyon yayını, bir yıl içinde toplam yirmi günden fazla ara verilmeksizin yapılan yayını,
u) Yaygın süreli yayın, tek bir basın-yayın kuruluşu tarafından basılan, her coğrafi bölgede en az bir ili içermek şartıyla, ülkemizdeki yerleşim alanlarının en az yüzde yetmişinde neşredilen süreli yayını,
ü) Bölgesel süreli yayın, tek bir basın-yayın kuruluşu tarafından basılan, en az üç komşu il veya en az bir coğrafi bölgede neşredilen süreli yayını,
v) Yerel süreli yayın, tek bir yerleşim biriminde (kent, kasaba ve benzeri) neşredilen süreli yayını, ifade eder.
 
Basın Kartının Niteliği
 
Madde 4- Basın kartı,
a) Yerli basın-yayın kuruluşlarının Türk uyruklu sahip ve mensuplarına, yabancı basın-yayın organlarının Türk uyruklu mensuplarına ve bu Yönetmelikte sayılan kamu kurum ve kuruluşlarının devlet enformasyon hizmetlerinde çalışan personeline,
b) Gazetecilik dışında başka bir işinin bulunmaması şartıyla, yerli veya yabancı bir veya birkaç basın-yayın kuruluşu adına Türkiye’de mukim veya mukim olmamakla beraber görev alanı Türkiye’yi de kapsayan yabancı uyruklu gazetecilere verilen resmi nitelikte bir kimlik belgesidir.
Basın kartı, bu Yönetmelikte belirtilen hallerde geçici olarak verilebildiği gibi, sürekli nitelik de kazanabilir.
 
 
İKİNCİ BÖLÜM
 
Türk Uyruklu Basın Mensupları
Basın Kartı Alacak Kişilerde Aranan Nitelikler
Madde 5- Basın-yayın kuruluşlarının Türk uyruklu sahip ve mensuplarının basın kartı alabilmesi için,
a) 18 yaşını bitirmiş olması,
b) En az ortaöğretim veya dengi bir eğitim kurumundan mezun olması,
c) Kısıtlı veya kamu hizmetlerinden yasaklı olmaması,
d) Ağır hapis,taksirli suçlar hariç olmak üzere beş yıldan fazla hapis cezalarından biriyle veya yayın tehdidiyle para ve menfaat temini, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma, yalan yere şahadet, yalan yere yemin etmek, iftira, suç tasnii, resmi mercileri iğfal, mütehcen ve hayasızca yayın, fuhşuyata tahrik, hileli iflas, zimmet, ihtila, irtikap, rüşvet, istimal ve itihlak kaçakçılığı suçu dışındaki kaçakçılık suçlarından veya resmi ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma veya 5680 sayılı Basın Kanununun ek birinci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan suçlar ile bu suçlara tahrik ve teşvikten hüküm giymemiş olması,
e) 5953 Sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun hükümlerine uygun sözleşme yapmış olması,
f) Gazetecilikle birleşebilen işler dışında, resmi veya özel bir kuruluşta ücretli-ücretsiz görev almaması, anonim şirketler ve kooperatiflerde ortak hariç herhangi bir kuruluşun sahibi veya ortağı olmaması, şarttır.
Basın kartı alacak günlük, haftalık ve onbeş günlük süreli yayın sahiplerinde, televizyon-radyo şirketi yönetim kurulu başkanlarında ve kamu görevlilerinde bu maddenin (e) ve (f) bentlerinde, aylık süreli yayın sahiplerinde (e) bendinde yer alan şartlar aranmaz.
 
Gazetecilikle Birleşebilen İşler
 
Madde 6- Basın kartı sahibi gazeteciler, gazeteciliğin yanı sıra,
a) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi, İl veya Belediye Meclisi Üyesi, Radyo ve Televizyon üst Kurulu Üyesi, Basın İlan Kurumu Genel Kurul veya Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetçi Üyesi, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Yönetim Kurulu üyesi, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu üyesi,
b) En az beş yıl basın kartı taşımış olmak şartıyla, valiklerde, belediye başkanlıklarında, kamu kurum ve kuruluşlarında veya sermayesinin yarısından fazlası bu kurumlara ait resmi ve özel kuruluş veya şirketlerde, kanunla kurulmuş teşekküllerde, anonim şirketlerde basın müşaviri veya müdürü veya başkanı,
c) Eğitim kuruluşlarında gazetecilik mesleğiyle ilgili öğretim elemanı,
d) Basın, yayın organlarında yönetici ve yönetim kurulu üyesi,
e) Basın,yayın meslek kuruluşlarınca kooperatiflerde yönetim ve denetim kurulu üyesi, olarak görev yapabilirler.
 
Sahip ve Mensupları Basın Kartı Alabilecek Gazete ve Dergiler
 
Madde 7- Sahip ve mensupları basın kartı alabilecek yayınların,
a) Basın Kanunu gereğince vermiş oldukları beyannamede seçtikleri yayın türünün bu Yönetmeliğin 3.cü maddesinde belirtilen tanımına uygun yayın yapması,
b) İlan, reklam, aynı mahiyetteki resim ve benzeri hazır kalıpların ve yan boşluklar toplam alanının yüzölçümü 20 metrekareden az olmayan süreli yayınlarda bu yüzölçümünün yarısını, yüzölçümü daha az olanlar da ise,yüzölçümünün üçte birini geçmemesi ve her sayfanın yeniden dizilip, tertiplenmiş olarak basılması,
c) Sayfa düzeni, başlığı ve metinlerinin üçte birinden fazlasının diğer bir yayından aynen alıntı olmaması,
d) Kanuni nedenler veya belgelendirilebilen tabii afetler dışında, Basın Kanunu gereği verilen beyannamede belirtilen aralıklarla düzenli yayımlanması,
e) Prova tezgahı, teksir veya fotokopi makinasıyla çoğaltılmış olmaması, birkaç yerde baskı yapanlar hariç, yayım yerlerindeki matbaalarda basılması,
f) Her sayısından ikişer adedinin, en geç yayımı takip eden beş gün içinde, Genel Müdürlüğe, il müdürlüklerinin bulunduğu illerde yayımlananların ayrıca birer adedinin il müdürlüklerine gönderilmesi,
g) Basın Kanunu gereğince beyannamede belirtilen yayım aralığının üç aydan fazla olmaması,
h) Rayiç bedel karşılığında satılması, zorunludur.
 
Sahip ve Mensupları Basın Kartı Alabilecek Haber ve Fotoğraf Ajansları
 
Madde 8- Sahip ve mensupları basın kartı alabilecek haber ve fotoğraf ajanslarının,
a) Anonim şirket olarak kurulmuş olması,
b) Ürettikleri yayınların kanuni nedenler veya belgelendirilebilen tabii afetler dışında, Basın Kanunu gereği verilen beyannamede belirtilen aralıklarla, düzenli yayımlanması veya elektronik ortamda iletilmesi,
c) Yayınlarının her sayısından ikişer adedinin, engeç yayımı takip eden beş gün içinde, Genel Müdürlüğe, il müdürlüklerinin bulunduğu illerde yayımlananların ayrıca birer adedinin il müdürlüklerine gönderilmesi,
d) Aylıklı kadrosunda daha önce basın kartı taşımış en az beş gazetecinin bulunması,
e) Toplam günlük tirajı iki yüz ellibinden az olmayan basın-yayın kuruluşu veya yaygın ya da bölgesel bir yayın kuruluşu ile ücretli haber satış sözleşmesi yapmış olması ve bu ücretin Genel Müdürlükçe her yıl için belirlenen asgari ücretin üzerinde olması, zorunludur.
 
Sahip ve Mensupları Basın Kartı Alabilecek Özel Radyo ve Televizyonlar
 
Madde 9- Sahip ve mensupları basın kartı alabilecek özel radyo ve televizyonların,
a) Yayın tekniklerine uygun yasal yayın izinlerini almış olmaları,
b) 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınlar Hakkında Kanunda belirtilen yayın ilkelerine ve program tür ve oranlarına ilişkin esaslara uygun yayın yapmaları,
c) Kanuni nedenler veya belgelendirilebilen tabii afetler dışında, düzenli yayın yapmaları, zorunludur.
 
Günlük Siyasi Gazetelerde Basın Kartı Alabilecek Unvanlar ve Kontenjanlar
 
Madde 10- Bu Yönetmeliğin 7.ci maddesinde sayılan genel nitelikleri taşıma şartıyla,
a) Sayfalarının yüzölçümü toplamı 1.20 metrekareden az olmayan,
1) Günlük siyasi, yaygın ve bölgesel gazetelerin sahiplerine, genel yayın müdürü, genel yayın yönetmeni, genel yayın koordinatörü, genel müdür-müessese müdürü veya idare müdürü-gazetenin yayımlandığı yerde oturan sorumlu yazı işleri müdürü, yazı işleri müdürü, yayın yönetmeni, sayfa editörü-yazı işleri müdür yardımcısı-redaktör, istibarat ve haber bölüm şefi, haber müdürü, başyazar, yazar, muhabir, foto muhabiri, karikatürist, ressam, grafiker, düzeltmen, bölge veya il temsilcisi unvanlarıyla çalışanlarına, yurd dışı bürolarında aynı unvanlarla çalışan Türk uyruklu menuplarına,
2) Günlük siyasi yerel gazetelerin ve akşam gazetelerinin sahiplerine, genel yayın müdürü, gazetelerin yayımlandığı yerde oturan sorumlu yazı işleri müdürü ve ayrıca yazı işleri müdürü, sayfa sekreteri-yazı işleri müdür yardımcısı- istihbarat şefi, haber müdürü, başyazar, yazar, muhabir, foto muhabiri, karikatürist, ressam, grafiker ve düzeltmen unvanlarıyla çalışan onbeş mensubuna,
b) Sayfalarının yüzölçümü toplamı 0.80 metrekareden az olmayan günlük, yerel, siyasi gazetelerin sahiplerine, gazetelerin yayımlandığı yerdeoturan sorumlu yazısişleri müdürlerine ve ayrıca, başyazar, yazar, muhabir, foto muhabiri, düzeltmen unvanıyla çalışan beş mensubuna,
c) Sayfalarının yüzölçümü toplamı 0. 60 metrekareden az olmayan günlük yerel siyasi gazetelerin sahiplerine, gazetelerin yayımlandığı yerde oturan sorumlu yazı işleri müdürlerine, ayrıca muhabirlerden ikisine,
d) Sayfalarının yüzölçümü toplamı 0.40 metrekareden az olmayan günlük yerel siyasi gazetelerin sahiplerine, gazetelerin yayımlandığı yerde oturan sorumlu yazı işleri müdürlerine, ayrıca muhabirlerden birine, basın kartı verilebilir.
 
Haftalık Siyasi Gazete ve dergilerde Basın Kartı alabilecek Unvanlar ve Kontenjanlar
 
Madde 11- Bu Yönetmeliğin 7.ci maddesinde sayılan genel nitelikleri taşımaları şartıyla haftalık siyasi gazete ve dergilerde,
a) Sayfalarının yüzölçümü toplamı 3.60 metrekareden az olmayan haftalık siyasi dergilerin sahiplerine, genel yayın müdürü, genel yayın yönetmeni, genel yayın koordinatörü, genel müdür-müessese müdürü veya idare müdürü- gazetenin yayımlandığı yerde oturan sorumlu yazı işleri müdürü, yazı işleri müdürü, yayın yönetmeni, sayfa editörü-yazı işleri müdür yardımcısı-redaktör, istihbarat ve haber bölüm şefi, haber müdürü, başyazar, yazar, muhabir, foto muhabiri, karikatürist, ressam, grafiker, düzeltmen, bölge veya il temilcisi unvanlarıyla çalışanlarına, yurd dışı bürolarında aynı unvanlarla çalışan Türk uyruklu mensuplarına,
b) Sayfalarının yüzölçümü toplamı 1.20 metrekareden az olmayan haftalık siyasi gazete ve dergilerin sahiplerine, genel yayın müdürüne-genel yayın yönetmeni, genel koordinatör, yayın yönetmenine, yayımlandığı yerde oturan sorumlu yazı işleri müdürüne ve ayrıca yazı işleri müdürü, sayfa editörü-yazı işleri müdür yardımcısı-istihbarat ve haber bölüm şefi, haber müdürü, başyazar, yazar, muhabir, foto muhabiri, düzeltmen, karikatürist, ressam ve grafiker unvanlarıyla çalışan sekiz mensubuna, bu yayının aylık fiili satışının otuz bini geçmesi halinde on mensubuna, altmış bini geçmesi halinde yirmi mensubuna, 
c) Sayfalarının yüzölçümü toplamı 0.80 metrekareden az olmayan haftalık dergi ve gazetelerin sahiplerine, yayımlandığı yerde oturan sorumlu yazı işleri müdürüne ve ayrıca yazar, muhabir unvanlarıyla çalışanlardan üç mensubuna,
d) Sayfalarının yüzölçümü toplamı 0.60 metrekareden az olmayan haftalık dergi ve gazetelerin sahiplerine, yayımlandığı yerde oturan sorumlu yazı işleri müdürüne ve ayrıca muhabir unvanıyla çalışan bir mensubuna, basın kartı verilebilir.
 
Siyasi Olmayan Gazete ve Dergilerde Basın Kartı alabilecek Unvanlar ve Kontenjanlar
 
Madde 12- Bu Yönetmeliğin 7.ci maddesinde sayılan nitelikleri taşımaları şartıyla, sayfalarının yüzölçümü toplamı 1.20 metrekareden az olmayan yaygın ve bölgesel ticaret, ekonomi ağırlıklı siyaset, meslek, spor, magazin, sanat, mizah, çocuk, kadın gazete ve dergileri ve benzerlerinin,
a) Günlük yayımlanması halinde sahiplerine, genel yayın müdürüne-genel yayın yönetmeni, genel koordinatör-genel müdürüne-müessese müdürü, idare müdürü, yayımlandığı yerde oturan sorumlu yazı işleri müdürüne ve ayrıca, yazı işleri müdürü, yayın yönetmeni, sayfa editörü-yazı işleri müdür yardımcısı-redaktör, istihbarat ve haber bölüm şefi, haber müdürü, başyazar, yazar muhabir, foto muhabiri, karikatürist, ressam, grafiker, düzeltmen unvanlarıyla çalışan onbeş mensubuna, yayının günlük fiili satışının on bini geçmesi halinde otuz mensubuna,
b) Haftada bir yayımlanması halinde sahiplerine, genel yayın müdürüne-genel yayın yönetmeni, genel koordinatör-genel müdürüne-müessese müdürü, idare müdürü-yayımlandığı yerde oturan sorumlu yazı işleri müdürüne ve ayrıca, yazı işleri müdürü, yayın yönetmeni, sayfa editörü-yazı işleri müdür yardımcısı-redaktör, istihbarat ve haber bölüm şefi, haber müdürü, başyazar, yazar, muhabir, foto muhabiri, karikatürist,ressam, grafiker, düzeltmen unvanlarıyla çalışan beş mensubuna, bu yayınların aylık fiili satışının kırk bini geçmesi halinde onbeş mensubuna, altmış bini geçmesi halinde yirmi mensubuna, basın kartı verilebilir.
 
Onbeş Gün ve Daha Fazla aralıklarla Yayımlanan Süreli Yayınlarda Basın Kartı Alabilecek unvan ve Kontenjanlar
 
Madde 13- Bu Yönetmeliğin 7.ci maddesinde sayılan nitelikleri taşımaları şartıyla,
a) Sayfalarının yüzölçümü toplamı 1.60 metrekareden az olmayan onbeş günlük ve aylık gazete ve dergilerin sahiplerine, yayımlandığı yerde oturan sorumlu yazı işleri müdürüne ve ayrıca yazı işleri müdürü, sayfa editörü-yazı işleri müdür yardımcısı-istihbarat ve haber bölüm şefi, haber müdürü, başyazar, yazar, muhabir,foto muhabiri, düzeltmen, karikatürist, ressam ve grafiker unvanlarıyla çalışan üç mensubuna, bu yayınların üç aylık fiili atış ortalamalarının otuz bini geçmesi halinde altı mensubuna,
b) Sayfalarının yüzölçümü toplamı 2.40 metrekareden az olmayan, iki veya üç ayda bir yayımlanan gazete ve dergilerin sahiplerine, yayımlandığı yerde oturan sorumlu yazı işleri müdürüne ve ayrıca yazı işleri müdürü, sayfa editörü-yazı işleri müdür yardımcısı-istihbarat ve haber bölüm şefi, haber müdürü, baş yazar, yazar, muhabir, foto muhabiri, düzeltmen, karikatürist, ressam ve grafiker unvanlarıyla çalışan üç mensubuna, bu yayınların üç aylık fiili satış ortamlarının otuz bini geçmesi halinde altı mensubuna, basın kartı verilebilir.
 
Haber ve Fotoğraf Ajanslarında Basın Kartı Alabilecek Unvan ve Kontenjanlar
 
Madde 14- Bu Yönetmeliğin 8.ci maddesinde sayılan nitelikleri taşımaları şartıyla,
a) En az on adet günlük siyasi yaygın, bölgesel gazete veya beşulusal nitelikteki radyo veya televizyon kuruluşuyla haber veya fotoğraf sözleşmesi yapan ve kadrosunda daha önce basın kartı taşımış en az on gazetecinin bulunduğunu belgelendiren ajansların sahiplerine, genel yayın müdürüne-genel yayın yönetmeni, genel koordinatör-genel müdürüne-müessese müdürü, idare müdürü,-ajansın idare yerinde oturan sorumlu yazı işleri müdürüne, yayın yönetmenine, haberlerle ilgili bölge müdürü, şube müdürü ve yardımcılarına, redaktör, istihbarat ve haber bölüm şefi, muhabir, foto muhabiri, grafiker, düzeltmen, haber kameramanı unvanlarıyla çalışan menuplarına,
b) Günlük fiili satış toplamı ikiyüzellibinden az olmayan günlük siyasi gazetelerle veya ulusal nitelikte yayın yapan iki adet radyo veya televizyon kuruluşuyla haber veya fotoğraf sözleşmesi yaptığını ve kadrosunda daha önce basın kartı taşımış beş gazeteci bulundurduğunu belgelendiren ajansların sahiplerine, genel yayın müdürüne-genel yayın yönetmeni, genel koordinatör-genel müdürü-müessese müdürü, idare müdürü-ajansın idare yerine oturan sorumlu yazı işleri müdürüne ve ayrıca yayın yönetmeni, haberlerle ilgili bölge müdürü, şube müdürü ve bunların yardımcıları, redaktör, istihbarat ve haber bölüm şefi, muhabir, foto muhabiri, grafiker, düzeltmen, haber kameramanı unvanlarıyla çalışan on mensubuna,
c) Bin adet ücretli abonesi olan ve kadrosunda daha önce basın kartı taşımış en az üç gazeteci çalıştırdığını belgelendiren ticari ve ekonomik haber veya fotoğraf ajanslarının sahiplerine, genel yayın müdürüne-genel yayın yönetmeni, genel koordinatör-genel müdürüne-müessese müdürü, idare müdürü, ajansın idare yerinde oturan sorumlu yazı işleri müdürüne ve ayrıca yayın yönetmeni, haberlerle ilgili bölge müdürü, şube müdürü ve bunların yardımcıları, redaktör, istihbarat ve haber bölüm şefi, muhabir, foto muhabiri, grafiker, düzeltmen, haber kameramanı unvanlarıyla çalışan beş mensubuna, basın kartı verilebilir.
 
Anadolu Ajansında Basın Kartı Alabilecek Unvanlar
 
Madde 15- Anadolu Ajansında,
a) Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarına,
b) Sorumlu Yazı İşleri Müdürü, Bölge Müdürü, Daire Başkanı haber ve yayınla ilgili daire başkanlıklarına bağlı müdür, müdür yardımcısı ve şeflere, 
c) Yayın yönetmeni, redaktör, istihbarat ve haber bölüm şefi, muhabir, foto muhabiri, mütercim, grafiker, düzeltmen ve haber kameramanı unvanlarıyla çalışanlara, basın kartı verilebilir.
 
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünde Basın Kartı Alabilecek Unvanlar
 
Madde 16- Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünde,
a) Yönetim Kurulu üyelerine, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarına,
b) Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Basın-Halkla İlişkiler ve Protokol Müdürü ve Yardımcılarına,
c) Yurt dışı büroları temilciliklerine,
d) Haber Dairesi Başkanlığında, Başkan ve Yardımcılarına, Haber Müdürü ve Yardımcılarına ve bu Müdürlüğe bağlı Merkez Haberler, Televizyon 1 ve 2 Haberleri, Radyo Haberleri, Parlamento Haberleri, Yurt Haberleri, Dış Haberler, Spor Haberleri, Uluslararası Haber Yayınları ve Haber Görüntüleri Müdür ve Yardımcıları ile Haber Programları ve Teleteks Yayınları Müdür ve Yardımcılarına,
e) Yayın Denetleme Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcıları ve üyelerine,
f) Televizyon Dairesi Başkanlığında, Başkan ve Yardımcılarına, Program Planlama ve Koordinasyon, Yurt Dışı Programlar, GAP Yayınları Müdür ve Yardımcılarına,
g) Radyo Dairesi Başkanlığında, Başkan ve Yardımcılarına, Yapım Planlama ve Koordinasyon, Yayın Hizmetleri Koordinasyon Müdür ve Yardımcılarına,
h) Dış Yayınlar Dairesi Başkanlığında, Başkan ve Yardımcılarına, Program Müdürü ve Yardımcılarına ve bu Müdürlüğe bağlı Türkçe Yayınlar, Yabancı Dil Yayınları Müdür ve Yardımcıları ile Haber, Planlama ve Değerlendirme, Turizm Radyosu Müdür ve Yardımcılarına,
i) Bölge Müdürlüklerinde, Bölge Müdür ve Yardımcısına, Radyo, Televizyon, Haber Müdürleri ve Yardımcılarına,
j) Ankara Radyosu, Ankara Televizyonu Müdür ve Yardımcılarına,
k) Şef prodüktör, prodüktör ve yardımcı prodüktörlere,
l) Yukarıda belirtilen daire başkanlıkları ve müdürlüklerde ve ayrıca Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Kuruluş ve Görev Yönetmeliği’nde belirtilen tanımlara göre, haber program üretimi ve yayını kapsamında yer alan her türlü idari işler, sosyal işler, kütüphane, reklam, müzik, tiyatro, eğlence, drama, artistik ve teknik hizmetler, transkripsiyon ve arşiv bölümleri hariç- devamlı kadrolarda görev yapan, müdür ve müdür yardımcılarına, şube müdürü ve şube müdür yardımcılarına; program ve prodüksiyon şeflerine, sözleşmeliler dahil; şef redaktör, redaktör, muhabir, stajyer muhabir ve haber mütercimlerine; televizyon ve radyo haber-program spikerleri, baş spiker, redaktör spiker ve stajyer spikerlere; yönetmen, yayın koordinatörleri ve yayın şeflerine; yabancı dil masası şef ve yardımcılarına, baş kameraman, şef kameraman, kameraman ve kamera asistanlarına; foto-film müdürü ve yardımcılarına, baş fotoğrafçı, şef fotoğrafçı ve fotoğrafçılara, resim seçicilere, stüdyo şeflerine ve düzeltmenlere basın kartı verilebilir.
 
Özel Radyo ve Televizyonlarda Basın Kartı Alabilecek Unvanlar ve Kontenjanlar
 
Madde 17- Bu Yönetmenliğin 9.cu maddesinde sayılan genel nitelikleri taşımaları şartıyla,
a) Ulusal nitelikte yayın yapan radyo ve/veya televizyonların yönetim kurulu başkanlarına, genel müdürüne, yayın denetleme kurulu başkanına, genel yayın müdürüne-genel yayın yönetmeni, genel koordinatör, bölge müdürüne, sorumlu müdürüne ve ayrıca, yurt içi ve yurt dışı bürolarında haber müdürü, prodüktör, yönetmen, istihbarat ve haber bölüm şefi, haber redaktör ve editorleri, haber spikeri, haber kameramanı, kameraman, muhabir unvanlarıyla çalışan mensuplarına,
b) Bölgesel nitelikte yayın yapan televizyonların yönetim kurulu başkanlarına, genel müdürüne, yayın denetleme kurulu başkanına, genel yayın müdürüne-genel yayın yönetmeni, genel koordinatör - sorumlu müdürüne ve ayrıca haber müdürü, prodüktör, yönetmen, istihbarat ve haber bölüm şefi, haber redaktör ve editörleri, haber spikeri, haber kameramanı, kameraman, muhabir unvanlarıyla çalışan onbeş mensubuna,
c) Yerel nitelikte yayın yapan televizyonların, yönetim kurulu başkanlarına, genel müdürüne, yayın denetleme kurulu başkanına, genel yayın müdürüne -genel yayın yönetmeni, genel koordinatör - sorumlu müdürüne ve ayrıca haber müdürü, prodüktör, yönetmen, istihbarat ve haber bölüm şefi, haber redaktör ve editörleri, haber spikeri, haber kameramanı, kameraman, muhabir unvanlarıyla çalışan on mensubuna,
d) Bölgesel veya yerel nitelikte yayın yapan radyoların, genel müdürüne, yayın denetleme kurulu başkanlarına, sorumlu müdürüne ve ayrıca haber müdürü, prodüktör, yönetmen, istihbarat ve haber bölüm şefi, haber redaktör ve editörleri, haber spikeri, muhabir unvanlarıyla çalışan, bölgesel radyoların sekiz, yerel radyoların beş mensubuna, basın kartı verilebilir.
 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Televizyonunda Basın Kartı Alabilecek Unvanlar
 
Madde 18- Türkiye Büyük Millet Meclisi televizyonunda,
a) Televizyon müdürü-genel yayın yönetmeni ve yardımcılarına,
b) Ayrıca istihbarat şefi, yönetmen, spiker, muhabir, kameraman, haber program prodüktörü, program ve prodüksiyon şefi ve resim seçici unvanlarıyla çalışanlara basın kartı verilebilir.
 
Radyo ve Televizyon üst kurulunda Basın Kartı Alabilecek Unvan ve Kontenjanlar
 
Madde 19- Radyo ve Televizyon üst Kurulunda,
a) Başkan ve Üst Kurul üyelerine,
b) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirine, Yayın Hizmetleri Başkanına, İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanına, Dış İlişkiler Başkanına,
c) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığınca belirlenen ellibeş uzmana, basın kartı verilebilir.
 
Basın Kartı Alabilecek Kamu Görevlileri ve Kontenjanlar
 
Madde 20- Basının bilgi edinmesini kolaylaştırmak amacıyla,
a) Cumhurbaşkanlığı’nda, Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirine ve en az beş yıl basın kartı taşıyanlara öncelik verilmek kaydıyla bu birimde çalışan yirmi beş görevliye,
b) Türkiye Büyük Millet Meclisinde, Genel Evrak Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanına, Basın ve Halkla ilişkiler Müdürüne ve en az beş yıl basın kartı taşımış olanlara öncelik verilmek kaydıyla bu birimde çalışan on görevliye,
c) Başbakanlıkta; Basın Müşavirine, Halkla ilişkiler Dairesi Başkanına ve Başbakanlık Müsteşarı tarafından önerilen basınla doğrudan ilgili onbeş görevliye,
d) Genelkurmay Başkanlığında, Basın Yayın Halkla ilişkiler ve Tanıtım Daire Başkanı’na ve bu birimde çalışan en çok yedi görevliye,
e) Basın ve halkla ilişkiler birimi kurmuş bakanlıklarda, birim amirine ve en az beş yıl basın kartı taşımış olmaları şartıyla bu birimde çalışan iki görevliye,
f) Basın ve halkla ilişkiler birimi kurulmuş valiliklerde, bu birimin sorumlusuna,
g) Basın İlan Kurumu’nda; Yönetim Kurulu Üyelerine, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarına, il Müdürlerine, ilan, kontrol ve koordinasyon hizmetleri ile görevli müdürlere basın kartı verilebilir.
 
Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünde Basın Kartı Alabilecek Unvanlar
 
Madde 21- Basın - Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünde,
a) Genel müdür ve yardımcılarına,
b) 231 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen hizmet birimleri amirlerine,
c) İl müdürlerine, basın müşavirleri ve ataşelere,
d) Şube müdürlerive şeflere, uzman, redaktör, mütercim ve fot