AGC Yarışma Yönetmenliği

AGC Yarışma Yönetmenliği

ANTALYA GAZETECİLER CEMİYETİ
               “ANTALYA BASIN ÖDÜLLERİ” YARIŞMASI YÖNETMELİĞİ

AMAÇ VE KAPSAM:
 
MADDE : 1- Antalya Gazeteciler Cemiyeti (kısaca “Cemiyet” olarak anılacaktır), Antalya’da çalışan basın ve yayın mensuplarını üstün nitelikli çalışmalara teşvik etmek, onların mesleki başarılarını desteklemek ve toplumda gazetecilik faaliyetlerine ilgi uyandırmak amacıyla her yıl, “Antalya Basın Ödülleri” adı altında (kısaca “ödül/ödüller” diye anılacaktır) bir yarışma düzenler.
MADDE: 2- Yarışma yazılı basın (gazete, dergi, ajans,), televizyon, radyo ve internet yayıncılığı alanlarını kapsar. Yarışmanın ana başlıkları şunlardır:
 
A)Yazılı Basında Yılın Gazetecileri:
     a)Haber
     b)Araştırma-İnceleme-Röportaj
     c)Güncel Yazı
     d)Spor Haberi
     e)Ekonomi  ( Tarım, Ticaret vd.)
     f)Turizm
B)Televizyon
     a)Haber
     b)Program
C) Yılın Radyocusu (Her türlü program veya haber)
D) Yılın Gazetesi  (Sayfa Düzeni)
E) Yılın İnternet Gazetecisi (İçerik ve görsel acıdan bir bütün olarak)
F) Nuri Dağtekin Özel Ödülü :Yukarıdaki alanlarda o yıl ödül almaya hak kazananlar             
     dışında, son bir yıllık çalışması dikkate alınarak, herhangi bir yayın organına veya        
     gazeteciye özel ödül verilir. Özel ödül, Seçici Kurul dışında doğrudan Cemiyet Yönetim
     Kurulu’nca belirlenir.
 
KATILMA KOŞULLARI:
MADDE : 3- 
a) Yarışma Cemiyet üyelerine, sarı basın kartı olan gazetecilere ve sarı basın kartı olmadığı halde yapıtlarının yayın tarihinde bir iş sözleşmesiyle sigortalı olarak çalıştıklarını belgeleyen gazetecilere açıktır.İnternet gazeteciliği dalında yarışmaya aday gösterilecek sitenin basın-yayın mevzuatına uygun olarak kurulmuş olması ve işletilmesi zorunludur.
 
b) Cemiyet Yönetim Kurulu üyeleri ile o yılki ödüller için oluşturulan Seçici Kurul’un üyeleri yarışmaya katılamazlar.
 
c)Başka bir kurum ya da kuruluş tarafından ödüllendirilmiş yapıtlar yarışma dışı bırakılır.
 
d)Ödüle aday yapıtlar önceki yıl içinde (1 Ocak -31 Aralık arasında) yayınlanmış olmalıdır. Yayın bir dizi halinde günlere bölünmüşse başlangıç tarihi esas alınır.
 
e)Her aday yarışmaya sadece bir dalda ve sadece bir yapıtla katılabilir.
 
f)Yarışmaya bir ekip çalışması olan ürünlerle katılmak mümkündür. Bu durumda ekipteki bütün adayların başvuruyu imzalamış olmaları gerekir. Ekipte yer alan herhangi bir aday ayrıca kendi yapıtıyla da yarışmaya katılmışsa ekip dışı tutulur.
 
MADDE 4: Yarışmaya katılım;
a)Adayın doğrudan başvurusu,
b)Çalıştığı kuruluş ya da kurumun yayın sorumluları tarafından yapılacak başvuru ile mümkündür.
 
KATILIM SÜRESİ VE ÜRÜN TESLİMİ
MADDE :5- Yönetmeliğin 3.maddesinde belirlenen koşullara uyan adaylar eserlerini en geç 15 Ocak saat 17.00 ye kadar Antalya Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreterliğine en az 5 nüsha olarak ulaştırmalıdırlar.Adaylar son katılma gününü beklemeden eserleri yayınlandıktan hemen sonra da başvurabilirler ( 5 nüshadan 4’ü’u fotokopi olabilir)
Radyo ve televizyon eserlerinin Genel Sekreterliğe aynı süre içinde ses bandı, film, CD veya DVD olarak ulaştırılması gereklidir.
İnternet Gazeteciliği dalında katılacak olanlar, ilgili sayfalarını okunaklı 5 adet çıktı ve ayrıca CD, taşınır bellek veya benzer bir gerece yüklemiş olarak teslim edeceklerdir.
 
MADDE : 6- Adaylar başvuru yazılarında aşağıdaki bilgileri açık bir biçimde belirtmek zorundadırlar:
a) Adı,Soyadı,
b) Eserin yayınlandığı gazete, dergi, ajans bülteni, TV,  radyo ve internet sitesi ve yayın tarihi,
c) Eserin başlığı,
d) Katıldığı dal,
Yarışmaya aday olan yapıtlar için başvurularda hangi dala aday olunduğu açık biçimde belirtilmelidir.Türüne uymadığı için yarışma dışı bırakılan yapıtlardan seçici kurullar sorumlu değildir.
e) Televizyon program ve haber videosu yayınlanmış olmalı, CD , DVD olarak veya taşınır bellek gönderilmelidir.
f) Adayın Sarı Basın Kartı numarası ve düzenlenme tarihi belirtilmeli, kısa bir özgeçmişi ve bir vesikalık fotoğrafı başvuruya eklenmelidir.
g) Basın Kartı yoksa ilgili yasaya göre çalıştığını belgeleyen yayın organı yetkilisinin yazısı gereklidir.
Antalya Gazeteciler Cemiyeti üyeleri son iki bentteki bilgileri eklemek zorunda değildir.
.
SEÇİCİ KURUL OLUŞTURULMASI VE KURULUN ÇALIŞMA YÖNTEMİ
MADDE : 7- Secici Kurul, her yıl Cemiyet Yönetim Kurulu’nca, gazetecilikteki deneyim ve başarısı kanıtlanmış ya da toplumda kanaat önderliği nitelikleri bulunan kişiler arasından 5 kişiden az olmamak ve tek sayıdan oluşmak üzere yeniden belirlenir. Yönetim Kurulu, gerekli görürse kendi üyelerinden birini Seçici Kurul’da görevlendirebilir.
 
MADDE :8 – a)Seçici Kurul yarışmaya katılım süresinin dolmasından sonra toplanarak bir başkan ve bir yazman seçer.
b)Seçici Kurul puanlama, değerlendirme ve oylama usul ve yöntemlerini kendisi belirler.
c)Her dalda bir yapıta ödül verilir. Ekip halinde katılım dışında hiçbir dalda ödül bölüştürülemez.
d)Seçici Kurul, herhangi bir dalda ödüle değer eser tespit edip etmemekte özgürdür.
e)Bu yönetmelikte sayılanlar dışında “mansiyon”, “teşvik”, “jüri özel” ya da benzeri adlarla başkaca ödül verilmez.
 
 
ÖDÜLLER
MADDE : 9- Her daldaki yılın başarılı gazetecilerine mesleği simgeleyen bir plaket ve onur belgesi verilir. Ekip olarak ödül kazanılması halinde eserin sahipleri iki gazeteci ise mesleği simgeleyen plaket ve onur belgeleri adlarına düzenlenir,.İkiden fazla eser sahibi bulunması durumunda plaket yayın kuruluşu, onur belgesi gazeteciler adına düzenlenir.
MADDE . 10- Ödüller her yıl Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek bir tarihte düzenlenecek bir törenle dağıtılır.
ÇAĞRI DUYURUSU:
MADDE : 11- Antalya Gazeteciler Cemiyeti bu yönetmelik hükümlerini anımsatan bir özetle üyelerine Ocak ayının ilk haftasında yazılı çağrıda bulunur. Çağrı kamuoyuna da iletilir.
UYGULAMA
Madde: 12- Cemiyet Yönetim Kurulu’nun  Aralık 2009 tarihli  toplantısındaki değişikliklerle kabul edilen bu yönetmelik 1 Ocak 2010 tarihinde yürürlüğe girer.