AGC Tüzüğü

AGC Tüzüğü

 
ANTALYA GAZETECİLER CEMİYETİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
 
 1 .BÖLÜM
 
TEMEL HÜKÜMLER
 
MADDE 1- DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ
 
Demeğin adı Antalya Gazeteciler Cemiyeti Derneği’dir. Demeğin merkezi Antalya’dır.
Dernek federasyon kurabilir ya da federasyonlara üye olabilir. Antalya ve ilçeleri ile üyelerinin bulunduğu illerde şubeler ve temsilcilikler açabilir.
 
MADDE 2- DERNEĞİN AMACI
 
a) İnsan haklarının korunduğu, özgürlükçü ve çoğulcu demokrasi kurallarının işlediği, milli, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti anlayışı çerçevesinde, düşünce, iletişim ve basın özgürlüğünün Türkiye'de tam olarak gerçekleşmesini sağlamak.
b) Haber alma ve kamuoyunu bilgilendirme hakkının hiçbir baskı ve sınırlama olmaksızın kullanılabilmesinin yolunu açmak.
c) Basın, yayın, görsel, işitsel ve elektronik yayıncılık mesleğinde çalışanların ve onların bağlı bulundukları kurumların hak ve menfaatlerini koruyarak geliştirmek. Basın, yayın, görsel, işitsel ve elektronik yayıncılık mesleğinde çalışanların kültürel gelişmesine, ekonomik ve sosyal refah düzeyinin yükselmesine katkıda bulunmak. Mesleğin toplum içindeki değerini koruyucu kollayıcı ve yüceltici çalışmalar yapmak,
d) Üyelerini, mesleğin haysiyet ve şerefi ile bağdaşmayan meslek gelenek ve kurallarına uymayan yayınlarla ilgili uyarmak, cevap ve düzeltme hakkına saygı gösterilmesini sağlamak. Kamuoyunda gazetecilik mesleğinin etkin ve saygınlığının korunması için gerekli çalışmalar yaparak, halkın gözü kulağı olma ilkesi ile doğru ve dürüst  habercilğin ilke edinilmesini sağlamak. 
Bu hususlarla ülke genelinde kamu yararını gözeten her türlü mesleki,sosyal, kültürel ve eğitim aktivitelerini ğerçekleştirmek ve bu tür organizasyonlar yapmak,
e) Gazetecilik mesleğinin özel amaçlara ve çıkarlara alet edilmesini engellemek, meslek ilkelerine    uyulmasını gözetmek ve mesleğin onurunu korumak.
f) Basın, yayın, görsel, işitsel ve elektronik yayıncılık mesleğinde çalışanları bir araya toplamak; aralarındaki maddi ve manevi dayanışma ile yardımlaşmayı sağlamak, mesleği temsil etmek, toplum içindeki onur ve değerini artırıcı yönde önlemler almak ve çalışmak.
g) Üyelerinin ve medya çalışanlarının öğrenim görmekte olan, başarılı ve maddi olanaklardan yoksun öğrencilerinin öğrenim yapmalarına yardımcı olmak, burs vermek, bu konuda kaynaklar bulmak.
h) Maddi imkânlardan yoksun üyelere ve medya çalışanlarına, ölümleri halinde bakmakla yükümlü oldukları yakınlarına maddi ve manevi destek olmak ve yeni vakıf, sandık kurmak ve diğer kuruluşlara katkıda bulunmak, bu kuruluşlara katılmak.
i) Bilim, kültür, sanat ve sporla ilgili; konferans, panel, seminer, konser, temsil, sergi gibi her türlü sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerde bulunmak, üyelerinin birlikteliğini sağlayacak balolar, yemekler, iç ve dış seyahatler düzenlemek.
j) Mesleğin ve ülkenin gelişmesi için her türlü araştırmayı yapmak ve yaptırmak, projeler üretmek, raporlar hazırlamak, hazırlatmak, bunları kitaplaştırmak, gazete, dergi, broşür ve albüm gibi her türlü basılı eser yayınlamak, ülkeye yararlı olacak telif ve tercüme eserlerin yayınlanmasına yardımcı olmak.
k) Okul ve kütüphane açmak, derslikler, etüt salonları kurmak, eğitim kurumlan ile derneklere ve sivil toplum örgütlerine yardımda bulunmak, öğrenci yurtları, konuk ve huzurevleri, tatil köyleri açmak, yardımlaşma sandıkları kurmak. Müzelere, kütüphanelere ve diğer kültür- sanat kuruluşlarına yardım etmek, bağışta bulunmak, desteklemek.
l) Ülkemizi kalkındırmak, eğitim ve öğretim düzeyini yükseltmek için gerekli her türlü etkinlik ve girişimlerde bulunmak ve bu amaçla kurulan diğer kuruluşlara yardımcı olmak, ulusal ve uluslararası konularda kamuoyu oluşturmak.
m) Yurtiçi- yurtdışı diğer dernek ve kuruluşlarla ilişki sağlamak, karşılıklı işbirliği ve yardımlaşmada bulunmak ve bu demek ve kuruluşların bir birlik halinde toplanmasına çalışmak ve katılmak.
n) Spor kulüpleri kurmak, kurulmuş olanlara destek olmak, Üyeler arasında sportif aktiviteler düzenlemek, kalkındırmak, başarılı sporcu yetişmesine katkı sağlamak, eğitmek ve katılmak.
o) Her türlü iktisadi ve ticari girişimi gerçekleştirmek için faaliyette bulunmak, şirket kurmak, katılmak. Dermek faaliyetler için  ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek.
p) Yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine uygun olarak kanunlarla yasaklanmamış kamu yararına yönelik amacı doğrultusundaki her türlü faaliyeti yönetim kurulu kararı ile yapmak.
r)Bütün bu amaçlara ulaşılması için, halkın gerçekleri öğrenme hakkına Anayasa'dan alınan güçle sahip çıkmak.
 
AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPILACAK ÇALIŞMALAR
 
MADDE 3- Cemiyet amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki çalışmalarda bulunur.
a) Gazetecilik mesleğinin zorunlu kıldığı hak ve özgürlüklerin savunulması ve genişletilmesi yolunda, yasama ve yürütme organlarıyla resmi ve özel kurumlar ve kurullar karşısında üyelerini temsil etmek,
b) Mesleği ilgilendiren bütün sorunları incelemek, çözüm yollarını bulmak, bu yolda görevli diğer ulusal ve uluslar arası kuruluşlarla işbirliği yapmak,
c) Mesleki alanda dayanışmayı güçlendirerek, üyelerin toplumsal koşullarını iyileştirmek için vakıf kurmak ya da kurulacak olanlara katılmak, yardım sandığı ile kooperatifler kurmak gibi sosyal güvenliği gerçekleştirici ve artırıcı çalışmalar yapmak,
d) Gazeteciler Cemiyeti’nin amaç ve etkinliklerine yönelik gerekli taşınır ve taşınmaz mallar edinebilmek için yasa ve sözleşmelerden doğmuş ve doğabilecek her türlü haklara sahip olmak, yasalara uygun her türlü sosyal tesisler, lokal, açık ve kapalı spor alanları, kamp ve konaklama tesisleri, her türlü yapı ve arsaları almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve oluşmasını sağlamak. Bu amaç ve etkinliklerini gerçekleştirmek için bağış kabul etmek ve gelir getirici taşınır ve taşınmaz mallara gerekirse leasing yöntemiyle ya da bedeli karşılığı ya da bedelsiz sahip olmak, inşaatlar yapmak,
e) Amaç ve hizmetlere yönelik projeler için Ticaret Kanunu hükümlerine uygun yurt içinde ya da yurt dışında ticari şirketler, iktisadi işletmeler, yatırım ortaklıkları kurabilmek, kurulmuş olanlara katılabilmek, kurulmuş olanları satın alabilmek,
f) Üyelerin mesleki ve sosyal gelişimleri için kurslar, seminerler ve toplantılar düzenlemek, yurt içinde ve dışında eğitim olanakları sağlamak, mesleki çalışmaların değerlendirilmesi yolunda yayınlar yapmak, yayın birimleri kurmak,
g) İhtiyaç sahibi üyelerine sosyal yardım yönetmeliği çerçevesinde; Yönetim Kurulu kararıyla gerekli yardımlarda bulunmak, üyelerin yurt içinde ve yurt dışında yapacakları mesleki gezilerde kolaylıklar sağlamak,
h) Aynı amaç doğrultusunda faaliyette bulunan meslek derneklerinin bir araya gelerek oluşturulacak veya oluşturulan Federasyona üye olmak, üyelikten ayrılmak. Aynı şekilde uluslararası mesleki kuruluşların toplantılarına katılmak, üye olmak veya üyelikten ayrılmak,
i) Tüzük hükümlerini ihlal eden üyeleri Disiplin Kurulu’na sevketmek, Yönetim Kurulu kararı ile disiplin işlemleri uygulamak, meslek ilkelerine uymayan yayın ve davranışlar için üyesi olmayan gazetecilere, yayıncılara ve yayın organlarına karşı uyarı görevi yapmak, yasalar ve uluslarası sözleşmelerle gazetecilere tanınan hak ve özgürlükleri korumak,
j) Gazeteciler Cemiyeti, yıl içinde elde edilen gelirlerin  en az üçte ikisini dernek amaçlarına harcayacaktır.
k) Derneğimizin amaçları, belli bir yöre ve kitle ile sınırlı olmayıp, derneğimiz ülke genelinde kamunun menfaatleri doğrultusunda hizmette bulunur.
 
Derneğin faaliyet alanı: Demeğimiz sosyal alanda faaliyet gösterir.
 
II.BÖLÜM
 
ÜYELİK
 
ÜYELİK TANIMI:
 
MADDE 4- Gazeteciler Cemiyetinin asıl ve fahri olmak üzere iki türlü üyesi vardır:
01) ASIL ÜYELİK: 
a) Gazete, dergi, internet, haber ajansları, radyolar ve televizyonların Basın Kartı Yönetmeliği’nde ve yasalarda yer alan "gazetecilik niteliğindeki görevlerinde en az iki yıl görev yapmış, çalışmış ve çalıştırmış olanlar, bunların imtiyaz sahipleri ve yönetim kurulu başkanları, sarı basın kartı, sürekli basın kartı taşıyan gazeteciler,
b)Basın İlan Kurumu Antalya Şube Müdürü, Antalya’da eğitim veren üniversitelerin iletişim fakülteleri dekanları ve Basın Yayın ve Enformasyon Antalya İl Müdürü 5. maddedeki nitelikleri de taşımaları halinde asıl üye olabilirler.
Bu tüzük değişikliğinden önce asıl üyelik hakkı kazanmış üyelerin hakları korunur.
02.FAHRİ ÜYELİK: Asıl üyelik niteliklerine sahip olmayıp, basın mesleğinin ve cemiyetin gelişmesine maddi veya manevi katkıda bulunanlar yönetim kurulu kararı ile “ fahri üye” kabul edilebilirler.
Fahri üye sayısı hiçbir zaman, asıl üye sayısının yarısını geçemez. Fahri üyelerin seçme ve seçilme hakkı yoktur. Basın mesleğinin ve cemiyetin gelişmesine maddi veya manevi katkıda bulunduğu için fahri üye olanlar, isterlerse aidat ödeyebilirler.
 
ÜYELİK KOŞULLARI :
 
MADDE 5 - Demeğe Asıl Üye olabilmek için şu koşullar gereklidir.
a) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
b) 21 yaşını bitirmiş olmak,
c) Meslek onuruyla bağdaşmayan kötü ün sahibi olmamak,
d) Türk ceza Kanunu hükümlerine göre belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
e) Ağırlaştırılmış müebbet hapis veya müebbet hapis cezası ile cezalandırılmış olmamak, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, yağma, güveni kötüye kullanma, bedelsiz senedi kullanma, dolandırıcılık, parada sahtecilik, mühürde sahtecilik, resmi belgede sahtecilik, resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan, özel belgede sahtecilik, özel belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek, imzayı kötüye kullanmak, tehdit, şantaj, cebir, hileli iflas, taksirli iflas, şirket ve  kooperatifler hakkında yanlış bilgi, fuhuş, kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, zimmet, irtikap, rüşvet, görevi kötüye
kullanmak, ya da öteki yüz kızartıcı suçlardan mahkum olmamak ve genelde kötü şöhretli tanınmamak,
f) Askerlik hizmetini yapıyor olmamak,
g) Demeğin amacı ile tüzük ilkelerine aykırı uğraşlar içinde bulunmamak.
ı) Gazetecilik mesleğinde Basın İş Kanunu’nun öngördüğü şartlarda en az iki yıl çalışmak ve/veya Sarı Basın Kartı sahibi olmak, ve / veya Sarı Basın Kartı yönetmeliğinde yer alan kart alma şartlarını haiz sigortalı çalışmak,
i) Uluslararası ve ulusal alanda kabul görmüş basın meslek ilkelerine aykırı davranışta bulunmamış olmak,
J) Antalya Gazeteciler Cemiyeti üyesi, diğer üyelere ve meslektaşlarına yönelik eleştiri sınırlarını aşan, özel yaşama ilişkin iftira niteliğinde, küçük düşürücü, aşağılayıcı yazılar yazmaz, haber yapmaz, söylemlere yer vermez.
 
ÜYELİK İÇİN BAŞVURU
 
MADDE 6- Gazeteciler Cemiyeti’ne asıl üyelik için başvuru: Üye adayı; Cemiyet’in hazırladığı özel giriş bildirgesini doldurup, 2 demek üyesi tarafından önerilerek, yazılı olarak başvurur. Başvuru dilekçesine; iki fotoğraf, Basın İş Kanunu’na uygun çalıştığını gösterir onaylı belge, varsa Sarı Basın, ya da Sürekli Basın Kartı’nın fotokopisi, yoksa çalıştığı kurumdan aldığı görevini belirtir belge, sigortalı olduğuna dair prim tahakkuk cetveli ve nüfus kimliğinin onaylı sureti, ikametgâh belgesi eklenir. Başvuru dilekçesi, gelen evrak defterine kaydedilir ve başvuru sahibine bir alındı belgesi verilir. Yeni üyeyi öneren derneğin iki üyesi bu yeni üyenin üyelik vecibeleri açısından bir yıl süreyle sorumludur.
 
YÖNTEM
 
MADDE 7- Asıl Üye; Asıl üye olmak isteyen adayın iki asıl üye tarafından imzalı, fotoğraflı başvuru formunu genel sekreterlik yönetim kurulunun ilk toplantısında gündeme getirir. Asıl üyelik için gerekli nitelikleri taşıyan adayların başvuruları, 6. Maddede belirtilen tüm evraklar tamamlanarak yönetim kurulunca seçici kurula gönderilir.
Seçici kurulun asıl üye adayı için verdiği karar bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na gönderilir. Üyelik başvurusunun kabul veya reddine dair karar verme yetkisi Yönetim Kurulu’na aittir. Yönetim Kurulu bu kararında gerekçe göstermek zorunda değildir. Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan başvuruları 30 gün içinde olumlu veya olumsuz karara bağlayıp, sonucu başvuru sahibine yazılı olarak bildirmek zorundadır.
 
Üyeliğe kabul edilen istekli giriş ödentisini üyeliğe kabul bildirimini izleyen bir ay içinde ödemek zorundadır.Aksi halde o ana kadar işlemler düşer.
 
ÜYELİK HAK VE SORUMLULUKLARI
 
MADDE 8- Seçmek ve seçilmek her üyenin hakkıdır. Üyeler örneğine uygun olarak hazırlanmış Antalya Gazeteciler Cemiyeti kimlik kartını ve rozetini taşıma hakkına sahiptir. Kimlik kartının her yıl yönetim kuruluna onaylatılması şarttır. Üyeler ödentilerini aksatmaksızın ödemekle yükümlüdürler. Üyeler Antalya Gazeteciler Cemiyeti tüzüğü hükümlerine bağlı kalmak, yetkili kurul kararlarına uymak, cemiyetin amaçlarını gerçekleştirmesine çalışmak, tüzükte görülen ilkelere bağlı kalmak zorundadırlar. Üyeler Cemiyetin üyeliği sıfatından doğan hak görev ve yetkilerini özel çıkar sağlamak amacıyla kullanamazlar. Fahri Üyelerin seçme ve seçilme hakları yoktur.
Üyeler adres, telefon, işyeri vb. üyelikle ilgili tüm değişiklikleri bir ay içinde Antalya Gazeteciler Cemiyeti’ne yazılı olarak bildirmek zorundadır. Adres değişikliğini bildirmeyen üyenin Antalya Gazeteciler Cemiyeti’nde kayıtlı son adresine gönderilen bildirimler geçerlidir. Üyelerin yıllık ödenti borçlarına ilişkin bildirimler, disiplin cezaları ile Genel Kurul çağrıları, yasanın öngördüğü şekilde gönderilir ya da yazılı olarak imza karşılığı elden verilir.
 
ÜYELİKTEN ÇIKMA- ÇIKARILMA:
 
MADDE 9- Aşağıda belirtilen hallerde, Yönetim Kurulu kararı ile Cemiyet “Asıl Üyeliğinden” çıkarılma kararı verilir. Üyeliği sona eren asıl üyenin adı cemiyet üye kayıt defterinden silinir.
a) Üyeler Demek düzenine uymak ve demeğe sadakat göstermekle yükümlüdürler. Her
üye demeğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleşmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülüklere uyulmaması üyelikten çıkarılma nedenlerindendir.
b) Asıl üyelerden dört ve beşinci maddelerde yazılı nitelikleri ve koşulları yitirmiş olanlar; gazetecilik mesleği ile bağdaşmayan bir işte çalışıyor olmamak ve cemiyet tüzüğü ile cemiyete karşı maddi manevi yükümlülüklerini yerine getirmeye devam etmek koşulları ile asıl üyelikleri devam eder.
c) Aylık ödenti ile diğer borçlarını üç aydan fazla bir süre içerisinde de uygun görülür bir
özre dayanmaksızın ödememiş olmak,
d) Cemiyetten isteği ile ayrılmış olmak,
e) Üyeliğin kabul tarihinde üyeliğe engel durumunu gizlemek,
f) Gazetecilik ve basın yayınla ilgili mesleğinden ayrıldıktan sonra basınla ilişkisiz bir işte
sürekli çalışıyor olmak,
g) Merkezi Antalya’da bulunan ve benzer amaçlı Cemiyet ve Derneklere üye olmak.
Cemiyet asıl üyeliğinden çıkarılma kararı Yönetim Kurulu tarafından asıl üyenin bilinen adresine taahhütlü mektupla bildirilir.
 
ÜYELİĞİN DÜŞMESİ
a)Antalya ve ilçelerinde görev yaparken kendi isteği ve kurumu tarafından başka bir ilde görevlendirildikleri için Antalya dışına çıkanlar, gazetecilik mesleğine devam etseler bile üyelikleri yönetim kurulu kararı ile düşürülür. 
b)Gazeteler ve dergiler, internet, haber ve fotoğraf ajansları, radyolar ve televizyonların imtiyaz sahipleri ve yönetim kurulu başkanları bu görevlerini bıraktıkları takdirde asıl üyelikleri sona erer.
c)Ölen, üye olmaya engel bir suçtan dolayı kesin hüküm giyen, kısıtlanan üyenin, üyelik sıfatı düşer ve kaydı yönetim kurulunca silinir.
 
III.BÖLÜM
 
ORGANLAR VE GÖREVLERİ
 
CEMİYETİN ORGANLARI
MADDE 10- Cemiyetin organları şunlardır.
1-Genel Kurul
2-Yönetim Kurulu
3-Denetim Kurulu
4-Seçici Kurul
5-Disiplin Kurulu
6-Basın Şeref Divanı
 
GENEL KURUL
 
MADDE 11- Genel Kurul, en üst ve en yetkili karar organı olup, demeğe kayıtlı asıl üyelerden ve şube temsilci delegelerinden oluşur. Olağan Genel Kurul, Yönetim Kurulu’nun çağrısı üzerine üç yılda bir Ekim ayında dernek merkezinin bulunduğu il’de yapılır.
 
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
 
MADDE 12 - Yönetim ve Denetim Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Genel Kurul olağanüstü olarak toplanır.
 
Denetim Kurulu’nun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu, genel kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, Denetim Kurulu veya  toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin başvurusu üzerine mahalli Sulh Hukuk Hakiminin kararına başvurulur.
 
ÇAĞRI USULÜ
 
MADDE 13 - Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan  üyelerin listesini düzenler.Genel Kurul’a katılacak üyelere enaz onbeş gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi yerel bir gazetede ilan edilmek suretiyle veya yazılı olarak yada elektronik posta yoluyla duyurulur.
 
Birinci toplantıda gerekli çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman, bir haftadan az 60 günden çok olamaz. İkinci toplantıda da yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde, Genel Kurul’un bu toplantının geri bırakılma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler bu toplantıya 1.fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağırılır.
Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
 
TOPLANTI USULÜ
 
MADDE 14 - Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, Yönetim Kurulu üyeleri veya Yönetim Kurulu’nca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, Yönetim Kurulu’nca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
 
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de Yönetim Kurulu’nca bir tutanak düzenlenir.
 
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, bir başkan vekili ile iki yazman seçilerek Divan Heyeti oluşturulur.
 
Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin Divan Heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
 
Genel Kurul’da, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
 
Genel Kurul’da her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Vekalet geçerli değildir. Fahri üyeler Genel Kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu Başkanına teslim edilir. Yönetim Kurulu Başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kurulu’na yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.
 
GENEL KURUL’UN OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ
 
MADDE 15 - Genel Kurul kararları toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Şu kadar ki tüzük değişikliği ve demeğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınabilir.
Antalya Gazeteciler Cemiyeti Derneği Genel Kurulu; Başkanı, yönetim kurulunu ve diğer organları yasada belirtilen şekilde seçer. Seçimlerin gizli oylama ile veya açık oylama ile yapılacağına Genel Kurul’da karar verilir.Üyelerin, organlara aday olmaları için Asıl Üye olmaları, son 5 yıl içinde disiplin cezası almamış olmaları, başkan adaylarının Sarı Basın Kartı sahibi olması ve enaz 10 yıl Antalya Gazeteciler Cemiyeti Asıl Üyesi olması gerekir.Yönetim Kurulu üye adaylarının meslekte enaz 5 yıl kıdem sahibi olması ve enaz 2 yıl Antalya Gazeteciler Cemiyeti Asıl Üyesi olması gerekir.
Bir üye, Basın Şeref Divanı, Federasyon ve diğer delegelikler hariç birden çok organa aday olamaz ve görev alamaz. Disiplin kurulu ve Seçici Kurul üyeleri genel kurulun kararına göre gizli ya da açık oylama ile yapılabilir. Diğer konulardaki bütün kararlar ise açık olarak oylanır.
Gizli oylar, mühürlenmiş zarfların üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra seçim sandığına atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.
Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.
 
GENEL KURUL’UN GÖREV VE YETKİLERİ MADDE 
 
16- Genel Kurul’un görev ve yetkileri şunlardır:
a) Organların seçimi,
b) Tüzüğün değiştirilmesi,
c) Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının görüşülmesi ve aklanması,
d) Yönetim Kurulu’nca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabulü,
e) Gerekli taşınmaz malların satın alınması veya var olan taşınmaz malların satılması, devredilmesi veya kiraya verilmesi konusunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,
f) Mesleki federasyonlara katılma veya ayrılma, federasyon tüzüğüne öngörülen nitelikte ve sayıda delege seçilmesi,
g) Vakıf, Yardımlaşma Sandığı gibi kuruluşların kurulması ve ortak olunması konusunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,
h) Yurt içi ve yurt dışında iktisadi ve ticari işletmeler kurma veya kurulmuş olanlara ortak olma, ortak alma konusunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,
i) Uluslararası çalışmalar yapma, yurt dışındaki demek veya kuruluşlara katılma ya da ayrılma konusunda karar alınması,
j) Giriş aidatı ile asıl üye yıllık aidatının belirlemesi,
k) Demeğin feshi,
l) Yasalar ve tüzüğün, Genel Kurul’a yüklediği diğer görevlerin yerine getirilmesi,
m) Şube açılmasına karar vermek
YÖNETİM KURULU
 
MADDE 17- Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından üç yıl için seçilen bir başkan ve 10 üyeden oluşur. Ayrıca 10 da yedek üye seçilir.
Yönetim Kurulu toplantılarını başkan yönetir. İlk toplantıda yönetim kurulu üyeleri arasından 4 başkan yardımcısı, 1 Genel Sekreter, 1 Mali Sekreter ve 1 Genel Sekreter Yardımcısı seçilir. Seçim açık veya gizli oyla yapılır. Bu kurul aynı zamanda derneğin icra organıdır.
Üst üste dört olağan toplantıya mazeretsiz olarak katılmayan Yönetim Kurulu üyesinin kendiliğinden düşer, 
Yönetim Kurulu'nda herhangi bir nedenle boşalma halinde yedek üyelerin çağrılması zorunludur. Yönetim Kurulu en az ayda bir kere toplanır.
Başkanlığın herhangi bir nedenle boşalması halinde Olağanüstü Genel Kurul bir ay içinde yapılarak yeni başkan seçilir. Yeni Başkan seçilene kadar Yönetim Kurulu kendi arasında demeği olağanüstü kongreye götürecek bir başkan seçer.
 
a) Başkan:Cemiyet Başkanı Cemiyeti ve Yönetim Kurulunu temsil eder.Yönetim Kurulu toplantılarını yönetir.Cemiyet çalışmalarını düzenli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur. Ödemelerde ita amiridir. Doğal üye olarak Yardımcı komisyonların toplantılarına katılabilir ve başkanlık eder. Başkanın olmadığı durumlarda Cemiyeti temsil edecek başkan vekilini Yönetim kurulu görev bölümünü yaptığı toplantıda belirler. Bu vekilin bulunmadığı durumlarda ise diğer Başkan yardımcılarından biri görevi üstlenir. Başkan yardımcılarının diğer görevleri ile Genel sekreter yardımcısının görevi aynı toplantıda belirlenir.
b)Genel Sekreter: Genel Sekreter, Cemiyetin yazışmalarının ve büro hizmetlerinin yürütülmesinde görevli ve yetkilidir. Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini belirler, düzenler, tutanaklarını yazar, yönetim kurulunun aldığı kararları yürüterek sonuçları hakkında bilgi verir, cemiyet yönetim birimlerinin günlük çalışmalarını düzenleyerek, işlerin gereği gibi yürütülmesini sağlar ve denetler, genel sekreter yardımcılığı için öneride bulunur, işbirliği içinde çalışır. Genel Sekreter görevlerinden yönetim Kuruluna sorumludur.
c)Mali Sekreter: Cemiyetin mali işlemlerinin düzenli bir biçimde yürütülmesinden sorumlu ve yetkilidir. Sayman, cemiyet mallarının varlığını, yönetim kurulu kararları doğrultusunda yönetmek, para alıp vermeyi, bütçenin uygulanmasını düzenlemek, cemiyetle ilgili parasal işlemlerin gerekli olan defterlere usulüne uygun olarak geçirilmesini, cemiyetle ilgili vergi, sigorta, ücretlerin tahakkuku ve ödenmesi gibi konuları düzenlemek, her türlü para ödemelerini planlamak, üye aidatlarının zamanında alınmasını sağlamak, cemiyet adına alındı belgesi bastırmak, yetki belgesi sahibi görevlilere teslim etmek, onlardan teslim almak, Alındı Belgesi Kayıt defterine kayıtlarını takip ve kontrol etmek, saymanın görevleri arasındadır. Sayman görevlerinden yönetim kuruluna karşı sorumludur.
d)Üyeler: Yönetim Kurulu toplantılarına katılır, görüşlerini bildirir. Kurulca kendilerine verilecek yetkileri kullanarak, verilecek görevleri yerine getirirler.
 
 
 
 
YÖNETİM KURULU’NUN GÖREV VE YETKİLERİ
 
MADDE 18- Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Bütün çalışmaları tüzük çerçevesinde ve Genel Kurul kararlarına uygun bir biçimde yürütmek, Genel Kurul kararlarını yerine getirmek, Cemiyeti temsil etmek,
b) Özel ve tüzel kişilerle kamu katları önünde temsil görevi yapmak,
c) Gerekli durumlarda üyelerin bir veya birkaçına veya üçüncü bir kişiye bazı yetkilerini geçici olarak vermek,
d) Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait tahmini bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul’a sunmak, bütçe bölümleri arasınrda aktarma yapmak,
e) Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında Seçici Kurul ile Disiplin Kurulu’nun vereceği önerileri değerlendirerek karar vermek,
f)Gerektiğinde tüzükte yazılı amaçlara uygun bir veya birkaç yayın organı gerçekleştirmek, yayın birimleri kurmak,
g)Genel Kurul’un verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, demeğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
h)Yurt içinde ve yurt dışında gerek gördüğü hallerde temsilcilik açmak,
i)Demekler yasası, ilgili yasa ve yönetmelikler, mevzuat ve bu tüzük ile kendisine tanınan yetkileri kullanmak ve verilen görevleri yapmak.
j)Her yılın ilk dört ayında bir önceki yıla ait beyan formu vermek.
 
DENETİM KURULU
 
MADDE 19- Denetim Kurulu, Genel Kurul’ca seçilen 5 asıl ve 5 yedek üyeden oluşur. Kurul kendi arasında bir başkan seçerek çalışmalarını yürütür. Kurul, demeğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini; defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve demek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na ve toplandığında Genel Kurul’a sunar.
 
DİSİPLİN KURULU
 
MADDE 20-
1-Disiplin Kurulu Genel Kurulca seçilen ve meslek kıdemi en az 10 yıl olan 5 asıl ve 5 yedek üyeden oluşur.Kurul ilk toplantısında bir başkan ve bir yazman üye seçer.Yönetim Kurulu’nun kendisine ilettiği disiplin işlemleri ile ilgili görüş belirler.Disiplin Kurulu bu görüşü belirlerken; 
a)Meslek onuruyla bağdaşmayacak davranışları,
b)Cemiyetin amaçlarına ve kararlarına aykırı eylemleri,
c)Üyeler arasında dayanışmayı bozacak, Cemiyetin itibarını zedeleyecek davranış sergileyenleri,
d)Elektronik ortamda kamuya ve meslektaşlarına yönelik işlenen suçları,
e)Mesleği küçük düşürücü davranışları, göz önünde bulundurur.
Disiplin Kurulu tüzüğünün 20.Maddesinde Disiplin Cezaları başlığında yeralan uyarma, kınama ve çıkarma işlemlerinden birisi hakkında tavsiye kararlarında bulunabilir ve bu görüşünü Yönetim Kurulu’na bildirir.
2-Disiplin Cezaları
a) Uyarma:Bu ceza ilgiliye söz ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazılı olarak bildirilmesidir.Yönetim Kurulunca bu ceza yazılı olarak üyeye bildirilir.Disiplin Kurulu defterine işlenir ancak karar dernek üyelerine duyurulmaz.
b) Kınama:Bu ceza ilgiliye söz ve davranışlarında kusurlu olduğunun bildirilmesidir. Ceza üyeye yazılı olarak bildirilir. Disiplin kurulu defterine işlenir. Ayrıca Yönetim Kurulu tarafından tüm üyelere duyurulur.
c) Üyelikten çıkarma: Dernek amaçlarına uygun çalışmaları baltalayıcı ve bozucu davranışlarda bulunanlar, demeğin ve mesleğin adını kullanarak kişisel çıkar sağlayanlar, demek tüzüğünün ve yasaların verdiği yetkiyi kullanan demek organlarının kararlarının uygulanmasında engel çıkaranlar, demeği, dernek organlarını ve demek üyelerini üçüncü şahıslara karşı küçük düşürücü davranışlarda bulunanlar, tüzüğe aykırı hareket edenler, kamu haklarından sürekli mahkum edilenler, kısıtlı olanlar, yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giyenler hakkında dernekten sürekli olarak çıkarılma cezası verilir.Ceza üyeye yazılı olarak bildirilir. Yönetim Kurulu, üyenin adı Kayıt Defteri’nden siler ve bütün üyelere duyurur.
3- Cezaların arttırılması
Beş yıllık bir süre içinde iki veya daha fazla disiplin cezası gerektiren davranışlarda bulunan üyeye, aynı nitelikte her yeni suç için daha ağır disiplin cezası verilir.
4- Disiplin cezalarına itiraz
Üyelikten çıkarma cezasına karşı üyenin genel kurula itiraz hakkı vardır. Bu itiraz, kararın tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ve yazılı olarak yönetim kuruluna yapılır. Yönetim Kurulu tarafından ilk genel kurul gündemine konur.
Bu usul dışında genel kurula eski üye adına üyelikten çıkarma cezasına doğrudan itiraz başvurusu yapılamaz. Genel kurul cezayı kaldırırsa üyenin hakları kendiliğinden avdet eder.
Genel kurul, çıkarılma cezasını kaldırırsa, yönetim kuruluna, demek hükmi şahsiyetine karşı dava açılamaz ve maddi-manevi tazminat talep edilemez.
 
DİSİPLİN İŞLEMLERİ
 
MADDE 21 - Disiplin işlemleri, Yönetim Kurulu’nca yürütülür. Bu kararlardan sadece, üyelikten çıkarma kararına karşı, bu cezayı alanların yukarıda yazılan usul içinde Genel Kurul’a itiraz hakkı vardır.
 
SEÇİCİ KURUL
 
MADDE 22- Seçici Kurul, Genel Kurul’ca seçilen ve meslek kıdemi en az 5 yıl olan 5 asıl ve 5 yedek üyeden oluşur. Kurulun ilk toplantısında bir Başkan ve bir sekreter üye belirlenir. Kurul toplantısına Yönetim Kurulu Başkanı yada Başkan Yardımcısı veya Genel Sekreter ile Disiplin Kurulu Başkanı da katılır.
Seçici Kurul Yönetim Kurulu tarafından kendisine iletilen “Üyeliğe Kabul” başvurularını inceler.Kurul önerisini 15 gün içerisinde Yönetim Kurulu’na bildirir.
 
BASIN ŞEREF DİVANI 
 
MADDE 23-Basın Şeref Divanı 15 yıl cemiyet üyeliği yapmış Genel Kurul tarafından seçilen 5 (beş) kişiden oluşur.
Antalya Gazeteciler Cemiyeti Kurucular Kurulu üyeleri ve geçmişte Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmış üyeler, Basın Şeref Divanı’nın doğal üyeleridir. Bu kurul Antalya Gazeteciler Cemiyetinin en yüksek danışma organıdır.
Yönetim Kurulu tarafından talep edilmesi halinde; Mesleki sorunlarla ilgili incelemeler yapar, Yönetim Kurulunda tartışılmak üzere rapor hazırlar, TBMM’de meslek ile ilgili yasal düzenlemeler yapılırken ilgili komisyonlara sunulmak üzere yönetim kuruluna görüş bildirir, meslektaşlar veya diğer kurumlar arasında yaşanan sorun ve anlaşmazlıkların giderilmesinde “bilge ve akil adamlar” olarak yönetim kurulu tarafından görevlendirilir ve çözümleri yönetim kuruluna bir raporla sunar.
Basın Şeref Divanı Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü konuları danışması amacıyla toplantıya çağrılır.
Basın Şeref Divanı yılda en az bir defa toplanır.
Divan her toplantı için kendi arasından bir başkan, bir raportör seçer. Divan, Yönetim Kurulu’nun meslek ve demek faaliyetleri ile ilgili olarak, gerekli gördüğü her konuda görüş ve kararlarını bildirir.
 
YARDIMCI KOMİSYONLAR:
 
MADDE 24- Yönetim kurulu, şu yardımcı komisyonları kurabilir;
1- Basın-Yayın Komisyonu
2- Meslek İlkelerini İzleme Komisyonu
3- Kültür ve Sanat Komisyonu
4- Sosyal Aktiviteler Komisyonu
5- Meslek Dalları Komisyonu (Foto Muhabiri, Kameraman, Polis Adli Yargı Muhabiri, Spor Muhabiri, turizm muhabiri, Magazin Muhabiri, Vilayet-Belediye Muhabiri Çevre Muhabiri, Kültür Sanat Muhabiri gibi dallar)
6- Emekliler Komisyonu
7- Eğitim Komisyonu
8- Dış İlişkiler Komisyonu
Komisyonlar asgari üç, azami 7 kişiden oluşur. Yönetim Kurulu ayrıca başka adlarla ve gerek gördüğü kadar uzmanlık komisyonları kurabilir. Kurulan komisyonlar üyelere duyurulur.
Komisyonlar Yönetim Kurulu’nun görev süresi içinde Yönetim Kuruluna yardımcı olarak çalışırlar ve Yönetim Kuruluna komisyon çalışmaları ile ilgili yazılı bilgi verirler. Gerekli durumlarda Komisyon üyelerinin çalışmalarına ilişkin giderleri karşılanır.Her komisyondaki Yönetim Kurulu üyelerinden biri koordinatörlük görevi yaparlar.
Komisyonlar Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak yönetmeliklere göre çalışırlar.
 
 
IV.BÖLÜM
 
MALİ VE İDARİ İŞLER
 
DEFTER VE KAYITLAR
 
MADDE 25- Gazeteciler Cemiyeti bilânço esasına göre kanun ve yönetmeliklerde belirtilen defterleri tutar. Maliye bakanlığının belirlediği halleri indiğinde takip eden hesap döneminden başlayarak işletme hesabına göre defter tutabilir.
Gazeteciler Cemiyeti ticari işletme kurarsa, ticari işletmeleri için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutar.
Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar:
1) Karar Defteri: Yönetim Kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2) Üye Kayıt Defteri: Demeğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
3) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4) Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
5) Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu kanununun Maliye Bakanlığı’na verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.
6) Demirbaş Defteri: Demeğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
Bu maddede sayılan ve Gazeteciler Cemiyeti tarafından tutulması zorunlu olan defterlerin İl Dernekler Müdürlüğü’nden veya noterden onaylı olması zorunludur.
Gazeteciler Cemiyeti’nin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak tutulur.
Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz.Ancak bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin , kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, heryıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.
 
GELİR VE GİDER BELGELERİ
 
MADDE 26- Gazeteciler Cemiyeti gelirleri alındı belgesi ile tahsil edilir. Cemiyet gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
Gazeteciler Cemiyeti giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Gazeteciler Cemiyeti, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için Gider Makbuzu düzenler.
Gazeteciler Cemiyeti tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri Ayni Yardım Teslim Belgesi ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından Gazeteciler Cemiyeti’ne yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise Ayni Bağış Alındı Belgesi ile kabul edilir.
 
GELİRLER
 
MADDE 27 - Gazeteciler Cemiyeti’nin gelirleri şunlardır;
1) Üyelerden bir defaya mahsus olmak üzere 50.00 TL giriş aidatı,
2) Her asıl üyeden alınacak (aylık 2 TL), yıllık 24 TL üyelik aidatı,
3) Dernekçe yapılan yayınlar, düzenlenen piyango, balo, eğlence, konser ve benzeri faaliyetlerden sağlanan ve iktisadi faaliyetlerden elde edilen kârlar,
4) Yasaların ve yönetmeliklerin Cemiyet’e sağladığı gelirler,
5) Bankaya yatırılan paraların faizleri, fon vs. gelirleri,
6) Yardım toplama kanunu hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
7) Gazeteciler Cemiyeti’nin mal varlığından elde edilen gelirler. Kiralar ve işletmelerden sağlanan gelirler,
8) Borçlanma,
9) Diğer gelirler.
 
DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ VE İÇ DENETİM
 
MADDE 28- Demek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu Kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir.
Dernekte Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarında da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulu’nun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
 
ALINDI BELGELERİNİN KULLANIMI
 
MADDE 29- Demek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “alındı belgeleri” (Demekler yönetmeliği ek-17’de gösterilen biçim ve ebatta) Yönetim Kurulu kararıyla matbaaya bastırılır.
Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni mali sekreterler arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Demekler Yönetmeliği’nin ilgili yönetmeliğine göre hareket edilir.
 
YETKİ BELGESİ
 
MADDE 30 - Gazeteciler Cemiyeti adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden Yetki Belgesi üç nüsha olarak düzenlenerek, Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir.
Yetki belgelerinin süresi, yönetim kurulu tarafından en fazla bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgesi yenilenir. Ayrıca, gelir toplama yetkisi Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanınca, 15 gün içerisinde dernekler birimine bildirilir. 
 
YARDIM ALMA
 
MADDE 31 - Gazeteciler Cemiyeti, mülki idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabilir. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.
 
V.BÖLÜM
 
TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ VE FESİH
 
TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ VE TÜZEL KİŞİLİĞİN SONA ERMESİ
 
MADDE 32 - Tüzük değişikliği Genel Kurul kararı ile yapılabilir. Genel Kurul’da tüzük  değişikliği yapılabilmesi için Genel Kurul’a katılan ve oy kullanan üyelerin 2/3 çoğunluğu  aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katımdan az olamaz.
Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’üdür. Genel Kurul’da tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.
 
DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ
 
MADDE 33- Genel Kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.
Genel Kurul’da fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılan ve oy kullanan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanan üyelerin oylarının 2/3’üdür. Genel Kurul’da fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.
Fesih halinde Cemiyetin tüm taşınır ve taşınmaz malvarlığı, alacakları, intifa ve istifade ve kullanma hakları Akdeniz Gazeteciler Federasyonu’na devrolunur.
 
VI.BÖLÜM
 
DERNEK ŞUBELERİ ve TEMSİLCİLİK
KURULUŞU
 
MADDE 34 - Şubenin kuruluşuna Genel Kurul karar verir. Bu kararda şubenin açılacağı il veya ilçede çalışan ve derneğe kayıtlı olup tüzükte belirtilen şartları taşıyan en az üç kişi şubeyi kurmakla görevlendirilir.
Kurucular şubenin açılacağı yerin en büyük mülki amirliğine yazılı başvuruda bulunur. Bu başvuru yazısında kurucuların adı ve soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi, meslek ve sanatı gösterilir. Dilekçeye ikametgâh belgesi ile kuruculuk yetki belgesi de eklenir.
Bir ilde şube açılabilmesine yönetim kurulunca karar alınabilmesi için, o ilde Basın İş Kanunu’na göre çalışmakta olan ve tüzükteki diğer şartları taşıyan en az on iki kişinin bulunması gerekir.
Yönetim kurulu ayrıca, gerekli gördüğü yerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilci atayabilir, görevden alabilir. Şubeler, temsilci atayamazlar. Temsilcinin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir.
 
ŞUBENİN ORGANLARI
 
MADDE 35 - Şubenin organları şunlardır;
a) Genel Kurul
b) Yönetim Kurulu
c) Şube Denetim Kurulu 
 
ŞUBE GENEL KURULU
 
MADDE36-Şube Genel Kurulu, şubede kayıtlı bulunan üyelerden oluşur.Şubeler olağan genel kurullarını, merkezin genel kurulundan enaz iki ay önce yapmak zorundadır.Şube olağan genel kurulları 3 yılda bir Temmuz ayında yapılır. 
Şube genel kurullarının toplanması, çağrı usulü, toplantı ve karar yeter sayısı, seçimler ve buna benzer konular, tüzükte merkez genel kurullarında belirtildiği gibi uygulanır.
 
ŞUBE YÖNETİM KURULU
 
MADDE 37 - Şube yönetim kurulu, demeğin şubeye kayıtlı üyeleri arasından seçilen beş üyeden oluşur. Ayrıca beş de yedek üye seçilir.
Şube yönetim kurulunun toplantı usulleri, görev ve yetkileri bu tüzükte merkez yönetim kurulu için belirtildiği gibidir.
Şube yönetim kurulu üyeleri, aynı zamanda demek genel kurulunda şubeyi tenisilen seçilmiş olmak kaydıyla delege olarak katılırlar.
 
ŞUBE DENETİM KURULU 
 
MADDE 38 - Şube genel kurul üyeleri tarafından kendi aralarından seçeceği üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. En az altı ayda bir olmak üzere şube yönetim kurulunun kayıt defterlerini inceleyerek raporlar hazırlar ve genel denetim raporunu genel kurula sunar. Raporların bir örneği dernek yönetim kuruluna gönderilir.
 
ŞUBENİN HESAPLARI
 
MADDE 39- Gazeteciler cemiyeti tek kasa düzeni içinde çalıştığından, şubeler hesaplarını dernek genel merkezine devretmek zorundadırlar. Ancak zaruri ve günlük masrafların karşılanması için gelirlerin yüzde ellisini avans olarak tutabilirler ve gerektiğinde dernek yönetim kurulundan ayrıca avans isteyebilirler. Şubeler avansları ile ilgili olarak 6 ayda bir genel merkeze yazılı olarak hesap verirler.
Şubeler genel merkez genel kurulunda her 20 üye’ye karşı bir delege ile temsil edilir.
 
VII.BÖLÜM
 
SİYASET YASAĞI
 
MADDE 40 - Gazeteciler Cemiyeti’nin kesinlikle siyasetle ilişkisi yoktur. Üyelerinin kişisel siyasi faaliyetleri olursa bunlardan Gazeteciler Cemiyeti sorumlu değildir. Dernek hiçbir siyasi teşekkülün faaliyetlerine kesinlikle katılamaz.
 
VIII.BÖLÜM
 
HÜKÜM EKSİKLİĞİ
 
Madde 41 - Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkarılmış/çıkarılacak olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.
 
IX.BÖLÜM
 
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
 
TAŞINMAZ MAL EDİNME
 
MADDE 42-Cemiyet ikametgahı ve amaçları ve faaliyetleri için zorunlu taşınmaz mallar edinebilir.Edinilen taşınmazı tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde İçişleri Bakanlığı’na bildirilmesi zorunludur.Bunlardan ihtiyaçtan fazla olduğu görülenler, belirlenen süre içinde paraya çevrilir. Cemiyetin ihtiyaç fazlası olmayan mallarının satılmasına genel kurul karar verir.
 
SANDIK KURULMASI
 
MADDE 43- Cemiyet, sağlanacak kar’ı üyelerine paylaştırmak, üyelerin yiyecek,giyecek, zaruri ihtiyaç maddeleri ile diğer mal ve hizmetleri yürütmek, mesleki araç ve  gereçleri sağlamak, kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurar.
 
 
 
X.BOLUM
 
DERNEĞİN KURUCULARI
 
MADDE 44 - Gazeteciler Cemiyeti’nin kurucuları şunlardır:
Sadrettin TUNCA                        Maraşal Çakmak Cad. Tunca Apt. Kat 5
Suphi Neş’et TÜREL                    Gençlik Mah. Çakmak Cad. No. 61/14 Atatürk
Nuri DAĞTEKİN                          AtatürkCad. 1298 Sok. Alkış Apt. K2 D4
Y.Hayati TUNGAR                      Lara Yolu Mezbaha karşısı Akd. Apt. D.7
Mustafa YOLDAŞ                        Gençlik Mah. 1315 Sok. No. 13/10 
M.Erdoğan KAHYA                      Işıklar Cad. Türkay apt. No.29/13 
Nahit KATLAN                              Güllük Cad.Gökalp Apt. D.20
Uğur ÖZKELEŞ                            Tınaztepe Cad. 1282 Sok. Ülgen Apt. No.5/3 
Ahmet DÖKDÖK                          Anafartalar Cad. Çetin Koksal Apt. 13/1
Kenan DEĞER                              Deniz Mah. Ayoğlu Çıkmazı 7/4 
Naci İLHAN                                    Kenan Evren Cad. No. 42/13 
Cevat ALP                                    Tınaztepe Cad. 1282 Sok. No.8/7 
Abdülkadir KALENDER                Sinan Mah. 1203 Sok. Soydan Apt.
 
 
YÖNETİM KURULU
 
Mevlüt YENİ                             Rukiye BENEK                 Mehmet Şifa ÇİÇEK
Yönetim Kurulu Başkanı           Başkan Vekili                       Başkan Yard.
 
 
Salim UZUN                              İdris TAŞ                             Cafer ESER
Başkan Yard.                            Başkan Yard.                       Başkan Yard.
 
 
Haşmet ÖYKEN                        Mali Sekreter                      Ersin AYDIN
Genel Sekreter                          Mali Sekreter                    Genel Sekrt.Yard.
 
 
Ahmet DEMİR                          Muhammet Ahmet ÖCAL
Üye                                           Üye